Naša Vizija
Mirno, sigurno, pravedno i prosperitetno bh. društvo zasnovano na humanim, građanskim i demokratskim vrijednostima
Naša Misija
Mreža za izgradnju mira radi na osnaživanju civilnog društva kroz umrežavanje, razvoj i podsticaj društvene komunikacije, solidarnosti i dijaloga sa svim društvenim akterima

Naši projekti

Snaga lokalnog kratki dokumentarni filmovi

32 Videos

Mreža za izgradnju mira je uspostavljena u februaru/veljači 2010. godine. Što želimo i što je potrebno za cijelu državu je sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH, kao i ka dugoročnom povećanju sposobnosti cijelog bh. društva da se ophodi s različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te time stvoriti okvir za zajedničko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija. Naš cilj u radu je uticaj i konkretne inicijative vezane uz sljedeća područja javnih politika koje su prepoznate kao ključne za dugoročnu izgradnju mira u BiH