Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:

1/01 Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom – smjer informatika ili računarstvo (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja navedenog fakulteta i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj sa mjestom rada u Sarajevu.


1/02 Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom – smjer informatika ili računarstvo (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja navedenog fakulteta i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj sa mjestom rada u Brčko Distriktu.Dokumenti

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos, broj: 11-34-2-171-1/21, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS 
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA VISOKE STRUČNE SPREME U AGENCIJI ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE

 I   PRIPRAVNIK 

1/01 Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom – smjer informatika ili računarstvo (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja navedenog fakulteta i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj sa mjestom rada u Sarajevu.

1/02 Pripravnik – sa završenim tehničkim fakultetom – smjer informatika ili računarstvo (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja navedenog fakulteta i smjera koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj sa mjestom rada u Brčko Distriktu.

 Opis poslova i radnih zadataka

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine, u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

 II UVJETI ZA PRIJEM 

1. Opšti uvjeti

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–  da ima navršenih 18 godina života;

–  da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

–   da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

–  da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

–  da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

2. Posebni uvjeti

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava sliјedeće uvjete:

– visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova;

– da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme.

– znanje engleskog jezika

 III TRAJANјE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatima zasniva se na period od jedne (1) godine.

Krajnji rok za prijave: 04.03.2021.

Više informacija ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.