Zašto je važno donošenje Zakona o građanskoj inicijativi KS?

U Bosni i Hercegovini (BiH) se na različite načine tretira pitanje građanske inicijative, kojim građani ostvaruju svoje demokratsko pravo da se aktivno uključe u proces donošenja odluka. Naime, u Republici Srpskoj je na snazi Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi kojim se uređuju pitanja raspisivanje i sprovođenje republičkog, gradskog i opštinskog referenduma, te način ostvarivanja građanske inicijative. Sa druge strane, u Federaciji BiH (F BiH) ne postoji takav zakon, te mnoge građanske inicijative se ne uzimaju u obzir na adekvatan način od strane relevantnih institucija. Iz tog razloga, sa aspekta zaštite okoliša, građani F BiH ne mogu da koriste svoja prava učešća u procesu donošenja odluka na adekvatan način.

Smatrajući neophodnim da se ovo pitanje riješi, Udruženje „Aarhus centar u BiH“ je pokrenulo inicijativu da se usvoji Zakon o građanskoj inicijativi na nivou Kantona Sarajevo (KS). Građanke i građani KS, putem različitih inicijativa, treba da se uključuju u javni život tako što će u javnosti slobodno i otvoreno izraziti svoje stavove, mišljenja, prijedloge i probleme. To mogu postići aktivnim učešćem i zagovaranjem na različitim sastancima u dijalogu sa predstavnicima/ama lokalnih vlasti, u mjesnim zajednicama, javnim tribinama, pridružujući se nevladinim organizacijama. Izrazito je bitna uspostava efikasne dvosmjerne komunikacije između predstavnika vlasti i građana/ki, koja će se ojačati donošenjem jednog ovakvog zakona.

Tekst predmetnog Nacrta Zakona o građanskoj inicijativi KS će biti predstavljen na okruglom stolu koji će biti održan 30. septembra 2021. godine, na kojem će zainteresirana javnost, građani i predstavnici vlasti imati priliku da se upoznaju s ovim dokumentom, važnosti usvajanja istog i koristi za širu društvenu zajednicu KS. Na samom okruglom stolu će svim učesnicima biti pružena mogućnost da daju sugestije i prijedloge s ciljem unapređenja zakonskog teksta, te svi komentari, prijedlozi i sugestije će biti pažljivo razmotreni prilikom finalizacije zakonskog teksta. Nakon održavanja okruglog stola, tekst Nacrta Zakona o građanskoj inicijativi KS će biti upućen poslanicima Skupštine KS na razmatranje, kao i nadležnim ministarstvima.

O terminu i mjestu održavanja okruglog stola, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.