PRIMJENA INOVATIVNE METODE „INTERAKTIVNA KNJIGA“ kao indikatora kvaliteta nastave

Kvalitetno vođenje nastave i učenja u školi, kao i samoevaluacija rada, mogu se realizovati na razne načine. Jedan od njih je svakako i primjena metode interaktivne knjige (“lapbook“). Njena namjena je višestruka i u vezi je sa ishodima koji se planiraju postići. Praktična primjena ove metode uspješno se može realizovati u nastavi fizike, kao i u drugim nastavnim predmetima. Nastavnik se odlučuje za kreaciju ove knjige jer mu može pomoći da napravi sistematizaciju rada i obogaćivanja nastavnog procesa.

smart

Knjiga koju sam kreirala sadržala je sljedeće tematske cjeline i aktivnosti:

  • interesantni časovi fizike, kreativni, inovativni, časovi preduzetništva i održivog razvoja, učionica na otvorenom
  • eksperimente koje su učenici radili tokom nastave
  • rad sekcije mladih fizičara
  • projekte u kojima su učenici učestvovali (Klimatske promjene i globalno obrazovanje, Mladi ekoreporteri, Demokratska kultura, Spectrum, Svemir …)
  • kviz pitanja za darovite
  • interaktivnu svesku „Piši briši“ namijenjenu učenicima koji prate nastavu po programu inkluzije
  • citate poznatih naučnika o fizici
  • saradnju sa lokalnom i širom zajednicom (Ministarstvo nauke i edukativna posjeta „Otvorenim danima nauke“)
smart

Na kraju interaktivne knjige nalazi se link za blog Fizika je laka za svakog đaka na kojem su učenici u saradnji sa nastavnicom razmjenjivali mišljenja i stavove u vezi sa fizikom, rješavali zadatke, otkrivali inovacije u ovoj oblasti.

smart

Ova metoda može naći višestruku primjenu u edukaciji. Kroz kombinaciju teksta, fotografija i ilustracija, interaktivna knjiga može postati bogat izvor informacija na određenu temu i poslužiti kao didaktički materijal za nastavu fizike i drugih nastavnih predmeta. Učenicima je poslužila kao izvor znanja jer je interaktivna knjiga dobila značajnu informacijsku funkciju. Takođe važna uloga je i estetska funkcija koja kod učenika razvija osjećaj ljepote i emocije, jer vrlo često likovna strana najbrže privuče pažnju i zainteresuje za učenje. Poslužila je i kao primjer kako se može izraziti kreativnost, kako s tekstom, tako i sa ilustracijom/fotografijom. Interaktivna knjiga je poslužila i kao povod za razgovor, razmjenu znanja i iskustava o fizici među učenicima i povezivanja različitih kategorija znanja, školskih i vanškolskih.

smart

Ova metoda poslužila mi je u samoevaluaciji rada i kao indikator kvaliteta nastave odnosno učenja. Pružila mi je povratnu informaciju koliko su se tokom rada na časovima koristili višestruki izvori informacija, u kojoj je mjeri nastava fizike bila prilagođena različitim grupama učenika i individualizaciji učenja, da li je ispoštovan integrativni pristup i uvažavanje predznanja učenika, kako je obezbijeđeno razumijevanje sadržaja učenja, jesu li primijenjeni raznovrsni oblici nastave, metode i tehnike, koliko je zastupljeno kooperativno učenje i u kojoj mjeri je uticalo na socijalizaciju među učenicima.

smart

Marina Andrijević Petrović.prof. fizike
JU OŠ „Jugoslavija“, Bar

smart

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.