Nasilje nad ženama

Predstavljamo Vam još jedan rad naše učenice Nejle Pašić koja se bavila problemom nasilja nad ženama. Učenici/e JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo i ove godine su pokazali/e interes za društvene probleme sa kojima se svakodnevno susrećemo u društvu i kroz seminarske radove na časovima Sociologije istraživali i tražili rješenja za određene probleme.

Naša Škola je već postala prepoznatljiva sa širokim pristupom obrazovanju pa tako pored stručnog obrazovanja značajnu ulogu ima i opće obrazovanje. Svjesni brzih promjena u društvu nastojimo učenike/ce osnažiti i osposobiti za izazove sa kojima se svakodnevno susreću.

Pašić Nejla, učenica IV1b razreda

JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO

NASILJE NAD ŽENAMA

UVOD

”Nasilje prema ženama je ispoljavanje historijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje prema ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje prema ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.”

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se širom svijeta. Ovaj dan prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, a na taj dan Ujedinjene nacije, vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanje nasilja nad ženama.

Razlikujemo dvije vrste nasilja:

  • Nasilje u partnerskim odnosima i u porodici
  • Seksualno nasilje

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat, momak…) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posljedica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe. Nasilje nad ženama je primjer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim.Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina historije podstaknuto od svake društvene zajednice sve do danas.

Nasilje nad ženama definirano je u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

ZAŠTO SE MUŠKO NASILJE DEŠAVA?

Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar. Međutim, ovim stavom se nasilje u porodici ignoriše, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i djeca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izađu iz nasilja. Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to rade nasilno. Djeca koja odrastaju u situaciji nasilja kasnije ne poznaju drugi način komunikacije. Nakon člana 164. u Krivičnom zakonu od 2002. po prvi put država objavljuje da nasilje u porodici nije lična stvar člana porodice nego da je to društveno i državno pitanje. Dakle, da će država kažnjavati počinioce nasilja u porodici. Tako je u svim zemljama u Evropi, i u najvećem broju zemalja u svijetu. Za sve zakone koji kažnjavaju nasilje u porodici i seksualno nasilje zaslužne su mnogobrojne aktivistkinje i feministkinje ženskog pokreta koje su se godinama zalagale da se takvi zakoni formulišu i usvoje u njihovim zemljama.

ZAŠTO ŽENA OSTAJE SA NASILNIKOM ?

o zato što je niko ne podržava
o zato što drugi traže krivicu u njoj
o zato što zakonske procedure predugo traju
o zato što ima strah od nasilnika
o zato što nema gdje da ode
o zato što ima djecu
o zato što je emotivno zavisna od partnera

GLAVNI DIO

Cilj Analize

Svrha, odnosno cilj Analize je istraživanje trenutne situacije o stepenu nasilja nad ženama, djevojkama i nasilja u porodici u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine u kojima djeluju pridružene članice Sigurne mreže.

Predmet istraživanja ovog rada je problem nasilja nad ženama. Zbog poražavajuće činjenice da je nasilje nad ženama jedan od većih problema, prije samog ispitivanja (kroz intervju) obavljena je i anketa. Ispitano je 30 žena /djevojaka koje nisu ili ipak jesu bile žrtve nasilja. Cilj mi je bio da istražim koliko je zapravo nasilje nad ženama zastupljeno u BiH pa tako i šire.

Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost. Međunarodni ženski pokret je pokazao da je muško nasilje nad ženama globalna pojava, i da ima istu dinamiku u svim kulturama, samo što su neki oblici u određenim zajednicama različiti.

“Istraživanjem o rasprostranjenosti i učestalosti nasilja nad ženama u BiH na reprezentativnom uzorku, utvrđeno je da je 47,3% ispitanih žena u Sarajevu tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja, a najčešći počinioci su njihovi sadašnji ili bivši partneri. Pored činjenice da teško pogađa direktne žrtve nasilja, koje su najčešće žene, nasilje u porodici ostavlja duboke, trajne i teške posljedice na djecu, koja su uvijek žrtve, direktne ili indirektne. Kako su već istraživanja pokazala, djeca iz nasilnih porodica često su i sami žrtve drugih oblika nasilja, ili postaju nasilnici prema drugima. Drugim riječima, ovo je pitanje ljudske sigurnosti koje ne bi smjelo biti zanemareno, jer direktno utiče na ekonomski i socijalni status i često je povezano sa rizicima koje proizvodi siromaštvo, te takođe u velikoj mjeri utiče na zdravlje, radnu angažovanost, na položaj najranjivijih grupa stanovništva i slično”.

ANKETA

1. Da li mislite da su žene žrtve fizičkog nasilja?

         DA               NE

 2. Jeste li vi doživili nasilje ?

        DA               NE

 3. Ako jeste koji je to vid nasilja i šta ste poduzeli?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Zašto žena ostaje sa nasilnikom nakon svega?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Dolazi vam žena sa vidnim ozljedama na licu, uplakana, na koji način ćete pomoći žrtvi nasilja ?

a) obaviti razgovor i vratiti je u porodicu
b) uputiti je u nadležnu službu ministarstva unutrašnjih poslova
c) uputiti je u nadležnu zdravstvenu službu da obavi ljekarski pregled
d) obaviti razgovor sa žrtvom, obavijestiti policiju, omogućiti žrtvi ljekarski pregled i smjestiti žrtvu u adekvatnu ustanovu
  
Ovi rezultati nisu toliko zadovoljavajući jer vidimo da je 10% od ispitanih žena doživjelo fizičko nasilje, ma kakvo to bilo. Primjetila sam da tom problemu nije posvećeno dovoljno pažnje, što samim tim utiče na svijest žene i želju za sprječavanjem nasilja. Na pitanje “Kako pomoći žrtvi u nasilju ?“ od većine ispitanika dobili smo odgovor pod d a to je da treba obaviti razgovor sa žrtvom, obavijestiti policiju, omogućiti žrtvi ljekarski pregled i smjestiti žrtvu u adekvatnu ustanovu. Također, većina ispitanika, žena je upoznato sa ovom temom, čak su i mnoge posmatrale nasilje. Mnoge od njih su izbjegle fizičko nasilje ali su zato trpile psihičko i doživljavale su strah. Ima mnogo situacija gdje žena “krije“ nasilje i ne smije da prijavi policiji ili nekom nadležnom organu, te razloge smo i naveli. Ali imamo i grafike gdje je prikazano da žene koje su doživjele nasilje da su podjednako trpile i fizičko i psihičko nasilje. Naravno, to nije dobro i to se treba spriječiti!

ZAVRŠNI DIO

Prema rezultatima provedene ankete, možemo vidjeti da je veći broj ispitanika upoznat sa nasiljem. Kroz anketu se moglo uočiti da je jako malo žena doživjelo nasilje i to je jako dobro jer su ispitane pretežno žene između 20/25 godina i kroz ovu anketu i naravno predavanje mogu na vrijeme da reaguju i da to spriječe kako nasilje nad sobom tako i nasilje nad drugima. Međutim, one koje su doživjele nasilje ili koje doživljavaju to MORAJU da prijave ili pak same da spriječe ako imaju način ali obavezno prijaviti. Ako je neko primjetio nasilje u svojoj zgradi, u školi, susjednoj kući, itd. to treba da prijavi obavezno. Da to ne bi osjetile na svojoj koži bolje je na vrijeme spriječiti pa na bilo koji način, jer mi žene nismo ničija igračka !

IZVORI

https://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/o-nasilju-nad-zenama

https://arsbih.gov.ba/oblasti-2/nasilje-nad-zenama/

https://www.034portal.hr/index.php?id=20004

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.