Članice

Loptica Mreze za izgradnju mira 


Mreža za izgradnju mira okuplja 197 članica, 176 organizacija članica i 21 školu.

Ovdje možete pronaći listu članica Mreže za izgradnju mira.

Osnovne informacije o dijelu članica se također nalaze u nastavku.

Agencija lokalne demokratije
Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar je nevladina organizacija posvećena promociji dobre uprave u učešća građana na lokalnom nivou. LDA ima poseban fokus na aktivnosti koje olakšavaju saradnju između lokalnih vlasti i civilnog društva. Program osnivanja Agencija lokalne demokratije pokrenut je 1993. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, kao sredstvo potsticanja demokratskih procesa i poštivanja ljudskih prava na zapadnom Balkanu.
Ciljevi organizacije su:
– promocija konkretnih inicijativa poticanja demokratije na lokalnom nivou
– izgradnja mostova između građana i vlasti – razvoj pluralnog civilnog društva i aktivnog učešća svih društvenih grupa
– poticanje procesa pomirenja i zaštitu ljudskih prava
– poticanje održivog lokalnog razvoja
– jačanje znanja lokalne zajednice o procesima stabilizacije i pridruživanja

Asocijacija za demokratske inicijative
Asocijacija za demokratske inicijative je nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8). Osnovni zadatak ADI-ja je unapređenje vladavine prava, promocija zaštite ljudskih prava, EU integracija u Bosni i Hercegovini kroz jačanje praksi participativne demokratije i iniciranje partnerstava između civilnog društva, državnih institucija i privatnog sektora. ADI ostvaruje svoje ciljeve kroz pripremu analiza javnih politika, implementaciju projekata i kampanja javnog zagovaranja, i održavanje edukacionih treninga. Jedan od posebnih ciljeva ADI-ja je podrška organizacijama civilnog društva u izgradnji njihovih institucionalnih kapaciteta i promocije njihove uloge u društvu. ADI je implementirao veliki broj projekata u navedenim oblastima, o kojima možete više saznati u iznorniku Projekti, a djelovao je i kao Sekretarijat Balkanske mreže za ljudska prava (Balkan Human Rights Network) koja je okupljala 44 nevladine organizacije s Balkana, te je inicirao kreiranje Mreže pravde u BiH koja danas okuplja 64 nevladine organizacija iz BiH koje djeluju u sektoru pravde, te je dvije godine koordinirao rad ove Mreže. ADI je i jedna od 5 nevladinih organizacija koja je potpisala Memorandum o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini sa Ministarstvom pravde u BiH, kao predstavnika sektora pravosuđa BiH, a na osnovu kojeg prati provedbu mjera i aktivnosti unutar stuba 1 – pravosuđe – pomenute Strategije.

Caritas Švicarske
Caritas Švicarske u Sarajevu je ured za BIH od Caritasa Švicarske iz Lucerna.
U BiH su definisana 4 sektora u kojima radimo:
– socijalni projekti (uključujući promoviranje/osnaživanje povjerenja u etnički izmješanim zajednicama)
– projekti vezani za Rome
– poljoprivreda
– energetska efikasnost

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla
Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” je nevladina organizacija osnovana 2000. godine u Sarajevu čija je misija osnaživanje žene obrazovanjem i kreiranjem poticajnog okruženja za lični razvoj i kompetentno učešće u društvenim procesima. Vizija Nahle je postati regionalno prepoznatljiv centar koji potiče, podržava i promovira pozitivne promjene u ličnom, profesionalnom i društvenom životu žene.
U svom radu Nahla primjenjuje cjelovit pristup obrazovanju žene, s posebnim fokusom na:
• duhovnost
• stjecanje znanja i vještina
• lično i ekonomsko osnaživanje
• fizičko i mentalno zdravlje.
Zahvaljujući specijaliziranom iskustvu u radu na edukaciji žena, usmjerenom ka postizanju profesionalnog i ličnog usavršavanja, Nahla danas nudi preko 40 različitih edukativnih programa koje godišnje pohađa više od 8.000 žena, većinom u dobi od 15 do 45 godina života. Raznolikost po godinama i pripadnosti društvenim grupama, stepenu obrazovanja, ulogama koje imaju u društvu, kao i različitim potrebama i motivaciji za učenje kod polaznica Nahlu su profilirali u prepoznatljivog partnera lokalnih i međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u realizaciji programa obrazovanja za ekonomsko osnaživanje žena. Svojim angažmanom u lokalnoj zajednici CEI “Nahla” posebno želi doprinijeti razvoju i afirmaciji cjeloživotnog učenja kroz doprinos rješavanju problema nezaposlenosti žena na mikroplanu.
Trenutno aktivno djeluju tri Nahlina edukacijska centra, u Sarajevu, Bihaću i Tuzli. Aktivnosti Centra otvorene su za sve žene, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, socijalno porijeklo ili političko opredjeljenje.

Centar za održivi razvoj
Centar za održivi razvoj je profesionalna organizacija utemeljena na znanju, a fokusirana na održivi razvoj BiH. Mi promovišemo partnerstvo između privatnog, javnog sektora i civilnog društva u cilju održivog razvoja zajednice, pri tome se zalažući za edukaciju mladih ljudi sa naglaskom na vještine potrebne u 21. Vijeku, te investiranje u oblasti ekonomije, zaštite životne sredine i unapređenja održivog razvoja lokalnih zajednica.
Naša misija: Uključivanje održivog razvoja u planove ekonomskog, društvenog i privatnog sektora širom BiH.

  • Naše oblasti djelovanja uključuju: Zelenu Agendu i Vještine za 21. stoljeće.
  • Na projektima sarađujemo sa raznim domaćim i inostranim partnerima i donatorima kao npr. USAID-om, Evropskom komisijom, Svjetskom Bankom, Italijanskom Vladom, German Marshall Fund, Ambasada SAD u BiH, kao i sa privatnim sektorom u BiH , te vladinim i nevladinim organizacijama.
  • Centar za održivi razvoj ima širok spektar tehničkih i organizacionih kapaciteta uključujući i sposobnost praćenja projekta od njegovog nastanka, pa do same implementacije.
  • Centar za održivi razvoj je lider nevladinog sektora u promociji principa održivog razvoja. Kao organizacija civilnog društva zalažemo se za transparentnost i odgovornost kako organa vlasti, tako i nevladinih organizacija.

Centar za političke studije
Centar za političke studije je nezavisna i neprofitna think tank organizacija koja promoviše aktivnu političku participaciju kroz istraživanje, edukaciju i zagovaranje. Centar za političke studije osnovan je u februaru 2013. godine, a na osnovu strateške odluke Sarajevskog otvorenog centra, koji želio da da prednost radu na ljudskim pravima unutar te organizacije. CPS je nasljednik SOC-a u djelovanju na poljima političkog obrazovanja, društvenih nauka, te političkih istraživačkih aktivnosti. Na temelju SOC-ovih organizacijskih kapaciteta, mreža i iskustva na radu u projektima, CPS djeluje samostalno, ali dijeli iste vrijednosti kao SOC. Oblasti djelovanja CPS-a su istraživanja (institucija, struktura, procesa), edukacija ( istraživača/ica, političkih partija, organizacija civilnog društva, šire javnosti) i zagovaranje (kulturalne politike, obrazovna politika, reforme političkog sistema).

Centar za razvoj civilnog društva u BiH
Centar za razvoj civilnog društva je nevladina, neprofitna, nestranačka građanska organizacija koja će uticati na razumijevanje i poštivanje ljudskih prava putem edukacije, promocije i monitoringa ljudskih prava. Naši ciljevi su usmjereni na sledeće; promocija i zaštita ljudskih prava i prava manjina, pomoć građanima na širenju modela ponašanja, toleranciju i demokratizaciju društva, podrška u borbi protiv zloupotreba, korupcije i suzbijanje kriminala, narkomanije, pružanje pravne pomoći i savjeta pojedincima ili organizacijama čija su ljudska prava povrijeđena, podsticaj i podrška razvoja lokalne samouprave na principima evropskih vrijednosti, pomoć u promociji znanja o izbornim pravilima,izbornim sistemima, kao i ukupnom, promocija zaštite prirode i čovjekove okoline itd.

Fondacija Boris Divković
Fondacija Boris Divković je osnovana 2013. godine s ciljem unapređivanja političkih nauka i političke prakse u Bosni i Hercegovini. Fondacija promoviše odgovornu politiku, koja će služiti svim građanima i građankama i djelovati na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti.
Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.

Fondacija CURE
Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva. UNUTRAŠNJI KAPACITETI (trenerske sposobnosti) – Vođenje radionica na teme: a) ŽLJP, aktivizam i feminizam (spol i rod, predrasude, stereotipi, diskriminacija, liderstvo…), b) integrisana sigurnost i IT tehnologije, c) tranzicijska pravda/izgradnja mira, d) komunikacijske vještine, e) zagovaranje / lobiranje, f) političko osnaživanje žena, g) PR/Odnosi sa javnosti/medijski istupi, h) radionice – finansije (svi elementi, posebno vođenje godišnjeg budžeta organizacije).

Fondacija “Krila nade / Wings of Hope”
Fondacija Krila nade je profesionalna, neprofitna organizacija koja je počela sa radom 1994. godine u Bosni i Hercegovini, na organizovanju programa psihosocijalne podrške djeci i omladini žrtvama rata i edukaciji profesionalaca za rad sa ratom traumatiziranom djecom i omladinom. Danas Fondacija “Krila nade” predstavlja visokoprofesionalnu organizaciju koja svoj rad bazira na socijalnom uključivanju djece, žena, mladih i drugih ranjivih kategorija na temeljima individualizacije s ciljem razvoja vlastitih snaga i sposobnosti. Fondacija je u svom radu fokusirana na promociji mentalnog zdravlja, ljudskih prava i izgradnje mira, a rad se temelji na modelu podrške koji uključuje psihosocijalnu podršku, savjetodavni rad, saradnju sa školama, centrima za mentalno zdravlje/socijalni rad i podršku u učenje. Fondacija u svoje aktivnosti redovno uključuje i volontere, na taj način osobe koje se volonterski angažuju dobijaju neprocjenjivu satisfakciju da budu korisni drugim pojedincima i društvu u cijelini i oplemenjuju se novim iskustvima. Još jedna mogućnost za volonterski rad koja je od 2013 godine otvorena preko Fondacije Krila nade jesu i projekti Erasmus +, posebno projekti u sklopu Evropskog Volonterskog Servisa, koji su usmjereni ka jačanju znanja, vještina i zapošljivosti mladih.

Fondacija lokalne demokratije
Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja ima 20 godina dugo iskustvo kao nosilac pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu. Primarni fokus rada FLD je u oblasti zaštite, promocije i unapređenja ljudskih prava, posebno prava žrtava nasilja zasnovanog na spolu. Unapređenjem zakonskog okvira, socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažujemo žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji bh. društva u kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu. Razvoj civilnog društva smatramo važnim preduvjetom razvoja demokratskog društva, te uspostavljamo i podržavamo zajedničko djelovanje nevladinih organizacija. Saradnja sa institucijama sistema se ostvaruje razvojem sistemskih rješenja, samoodrživih projekata i servisa za podršku korisnicima u oblasti ljudskih prava, kao što su: Sigurna kuća- skloništa žene, djecu, djevojke žrtve nasilja u porodici; SOS telefonska linija za prijavu nasilja u porodici u funkciji 24 sata; Centar za besplatnu pravnu pomoć ženama; Centar za žene, posredovanje u zapošljavanju.

Fondacija Mozaik
Fondacija Mozaik pruža finansijsku i savjetodavnu podršku akcijama od zajedničkog interesa u zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Osnovani smo 2002. godine sa ciljem da osnažimo društveni kapital u zajednicama, pružajući ljudima mogućnost da pokrenu zajedničke aktivnosti, mobiliziraju lokalne resurse, utječu na lokalne vlasti i zajednički riješe vlastite probleme. Samo u 2012. godini smo podržali 330 akcija, u ukupnoj vrijednosti od skoro 2.500.000 BAM. Mozaik je vlasnik dva društvena preduzeća.Fondacija Publika

Fondacija Publika
Fondacija Publika ima za cilj kroz kulturne, socijalne i edukativne aktivnosti, promovirati vrijednosti tolerancije, multikulturalnosti i nenasilje kao doprinos izgradnje dugoročnog mira na području BiH. Ciljevi i djelatnost Fondacije: – Promocija kulture mira i nenasilja kroz uključenje djece i mladih u kulturne, socialne i edukativne programe Fondacije Publika. – Razvoj kulture dijaloga među mladima različitih društvenih i kulturnih profila i jačanje svijesti o socijalnoj odgovornosti kroz sociopedagoške radionice u školama. – Senzibilizacija mladih i djece prema svim vidovima umjetnosti s posebnim akcentom na književnost, film, muziku, pozorište, kao i razvijanje sopstevnih kreativnih potancijala i umijeća. – Jačanje saradnje s roditeljima, te nastavnicima i vaspitačima koji rade u kulturnom, obrazovnom i socijalnom sektoru. – Izdavanje knjiga, brošura, fanzina i ostalih publikacija, te audio i videozapisa, i drugih materijala edukativno-odgojnog karaktera, u vezi sa realizacijom ciljeva Fondacije. – Razmjena iskustava sa istim ili sličnim fondacijama i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. – Saradnja sa ustanovama, institucijama, ministarstvima i drugim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD)
forumZFD je međunarodna nevladina mirovna organizacija koja se bavi civilnim mirovnim radom, konflikt menadžmentom i promocijom nenasilja i suočavanjem sa prošlošću. Sa sjedištem u Kelnu (Njemačka), forumZFD na Zapadnom Balkanu ima regionalnu kancelariju u Srbiji (Beograd), kao i predstavništva u Bosni i Hercegovini (Sarajevo), Makedoniji (Skoplje), Srbiji (Beograd) i Kosovu (Priština). Regionalni program forumZFD za Zapadni Balkan je fokusiran na aktivnosti vezane za suočavanje sa prošlošću, kulturu sjećanja i memoralizaciju i mirovnu edukaciju.

Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna HULDR-a
Zalažemo se za zaštitu i pravno reguliranje svojih članova.

Međunarodni centar za djecu i omladinu Fortis Jablanica
Osnovni ciljevi Udruženja su: – okupljanje osoba koje se bave kulturnim, društvenim i znanstvenim radom; – promocija kulture, kulturnih, društvenih, znanstvenih i drugih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti; – poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada; – učešće u izradi i implementaciji projekata, rad kroz stručne sastanke i radionice za omladinu; – organizovati obrazovne razmjene – posjete za omladinu – članove udruženja; – osigurati kontinuiran rad sa djecom i omladinom, na razvoju socijalnih vještina kroz mrežu omladinskih klubova; – promocija i zaštita ljudskih prava, prava djece i uloge omladine u građanskom društvu;Međunarodni centar za mir Međunarodni centar za mir je prva registrovana nevladina organizacija za borbu za ljudska prava, slobodu i mir i djeluje 1990. pod imenom Centar za mir zajedno sa Građanskim forumom Sarajevo, a od 1991. pod svojim imenom IPC/UMCM kada je i pokrenuo internacionalne mirovne akcije i Kampanju protiv rata i organizovao najznačajnije mitinge mira i solidarnosti u BiH i Evropi pod motom WHY.
Međunarodni centar za mir/IPC/UMCM u BiH i svijetu organizuje aktivnosti posvećene borbi za poštivanje individualnih ljudskih prava i slobode, mira i demokratije.

Mirovna akademija

Mirovna akademija je mjesto refleksije, učenja i razmjene iskustava za osobe sa područja jugoistočne Evrope koji rade na stvaranju dugoročnog mira. Prepoznati smo po kvalitetnim obrazovnim programima – postjugoslovenskim mirovnim akademijama –  koji spajaju kritičke akademske koncepte i aktivističke prakse.  Organizirali smo i studijske posjete sa kolegama/cama iz Ukajine. Objavili smo istraživanja „Kultura sjećanja u četiri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini” i “Lice i naličje socijalne pravde u BiH”, te knjigu „Priručnik za stratešku izgradnju mira: Vizija i okvir za pravedni mir“. U narednom periodu imamo u planu da se usredotočimo na istraživanje praksi izgradnje mira u podijeljenim društvima, a na bazi dosadašnjeg iskustva i rada u Bosni i Hercegovini. Trenutno istražujemo i mogućnosti za organiziranje Ljetne akademije 2020. godine na temu doprinosa BiH iskustva borbi protiv populizma I nacionalizma.

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“

Misija Centra ogleda se kroz tri glavne okosnice: edukacija, duhovnost i susreti mladih, a ostvaruje se organizacijom socijalnih projekata, organizacijom formativnih i edukacijskih projekata, putovanja, upoznavanja, susreta. Centar za mlade organizira i nudi mladima volonterske projekte i volonterske akcije, ljetne kampove, seminare, tečajeve, dugotrajne formacije.

Nansen dijalog centar Prijedor
Nansen dijalog centar (NDC), kancelarija Prijedor, koristeći ideju i vještine dijaloga osnažuje ljude koji žive u konfliktnim područjima da zagovaraju i doprinose mirnoj transformaciji sukoba promovišući među-etnički dijalog kao jedan od vještina za nenasilno rješavanje i transformaciju konflikta zagovarajući mir, pomirenje, multietničko i multi-kulturno razumijevanje u BiH. Kancelarija u Prijedoru osnovana je u septembru 2010. godine, kao nastavak aktivnosti i rada kancelarije NDC Banjaluke osnovane 2000 godine.
Fokus projekta kancelarije NDC Prijedor su inter-etničke aktivnosti koje organizujemo sa omladinom, udruženjima žena, predstavnicima dijaspore, obrazovnim institucijama i lokalnim samoupravama. Aktivnosti se realizuju na području čitave BiH, sa fokusom na Prijedorsku regiju, odnosno, međuentitetske gradove, Prijedor i Sanski Most. Od 2010. godine NDC Prijedor je fokusirao svoj rad na podršku multietničkoj institucionalnoj integraciji u osnovnim i srednjim školama/nivo obrazovanja, kao i na podršku multietničkoj institucionalnoj integraciji na nivou lokalnih samouprava.

Nansen Dijalog Centar Sarajevo
Nansen Dijalog Centar Sarajevo je neprofitna, nevladina organizacija, koja promoviranjem dijaloga između razlictih grupa – etnickih, nacionalnih, religijskih, politickih i interesnih – nastoji razvijati demokratske prakse, te doprinositi prevenciji i rješavanju sukoba mirnim putem u Bosni i Hercegovini.

Narko Ne
Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE osnovano je 2002. godine u Sarajevu. U projektima koje realizira na području širom Bosne i Hercegovine godišnje bude uključeno oko 180 volontera i volonterki koji dolaze iz različitih dijelova BiH. Nakon što prođu određene edukacije volonteri i volonterke nastoje različitim metodama (teatar, radionice, novinarstvo, mentorski rad, rad s djecom i vršnjacima/vršnjakinjama itd.) prenijeti svoje znanje djeci i mladima, pružiti podršku da se odupru raznim ovisnostima, ovisničkim i rizičnim ponašanjima i sličnim negativnim trendovima te potaknuti ih na razvoj zdravih životnih stilova. NARKO–NE u svom radu koristi model salutogeneze kroz razvijanje i stjecanje zdravih navika koje doprinose i pomažu zdravlju, odnosno sprečavaju pojavu nastanka ovisnosti.

Omladinski Resursni Centar (ORC)
Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla osnovan je 2004. godine. Prije osnivanja i registrovanja ORC je radio kao međunarodna organizacija, pod imenom Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla. hCa Tuzla je aktivan u BiH od 1995. godine, kao članica međunarodne mreže hCa. Od svog osnivanja, pa do danas, hCa/ORC Tuzla uglavnom radi na programima koji se fokusiraju na mlade, nacionalne manjine i prekograničnu saradnju. Ciljevi ORC Tuzla su: podrška osnaživanju omladinskog sektora u BiH; jačanje kapaciteta i resursa omadinskih organizacija i neformalnih omladinskih grupa, posebno u malim lokalnim zajednicama u BIH; monitoring, stimulacija i podrška radu mladih i omladinskih grupa; stimulacija i jačanje saradnje između omladinskih organizacija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou; prikupljanje podataka i kreiranje baze podataka omladinskih organizacija i njihovih aktivnosti; izgradnja i jačanje saradnje između omladinskih organizacija i vlasti na svim nivoima; podrška procesu institucionalizacije omladinskog sektora u BiH; pružanje ekspertne i logističke podrške omladinskim organizacijama i njihovim aktivnostima, posebno organizacijama koje su u procesu osnivanja; uspostavljanje bolje komunikacije i boljeg protoka informacija između omladinskih organizacija u BiH, kreiranje i podrška saradnji među omladinskim organizacijama u regiji, Evropi i svijetu; podrška razvoju i aktivnostima omladinskih organizacija u BiH po evropskim standardima; uspostavljanje saradnje sa ostalim sličnim organizacijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu; realizovanje ostalih zajedničkih interesa mladih i omladinskih organizacija. Više o nama na: www.omladina-bih.net ORC/hCa Tuzla osnivač je Omladinske Mreže u BiH – neformalnog skupa vanstranačkih organizacija, grupa i osoba koje zadovoljavaju potrebe mladih u entitetima, aktivno ih uključujudi u izgradnju demokratskih vrijednosti i jačanje civilnog društva. Omladinska Mreža u BiH djeluje od 1997. godine i danas okuplja 167 organizacija i 101 pojedinca iz 70 mjesta/gradova u BiH. Od 2009. godine ORC Tuzla je nacionalna kancelarija Anna Lindh Euromediteranske Fondacije za dijalog među kulturama (www.euromedalex.org).

Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka
Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva. Našim programima nastojimo ostvariti svoju viziju djelovanjem kroz šest strateških pravaca: borba za aktivno građanstvo, razvoj zdravih životnih stilova mladića i rodne ravnopravnosti, politička edukacija mladih, resursni centar za izgradnju kapaciteta drugih organizacija, jačanje i standardizovanje omladinskog rada, unutrašnje jačanje organizacije.

proMENTE
proMENTE pruža rješenja iz oblasti socijalnih istraživanja za firme i neprofitne organizacije. proMENTE djeluje na međunarodnom nivou i smješten je u Sarajevu. Organizacija je registrovana kao udruženje građana u oktobru 2002.godine u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane tri socijalna istraživača. Sve što radimo – treninzi, evaluacije prijekata, istraživanja – bazirano je na znanstvenim postulatima. Većina naših prihoda je od strane donatora po ugovoru za provođenje istraživanja, evaluacija i treninga za druge organizacije. proMENTE je također dizajnirao i realizovao vlastite projekte koji su finansirani od strane donatora i iz oblasti zapošljavanja mladih i savjetovanja za razvoj karijere te asistenciju za mala i srednja preduzeća iz oblasti Upravljanja ljudskim potencijalima. proMENTE je često bio i nacionalni partner u međunarodnim istraživačkim programima. proMENTE socijalna istraživanja je od svog osnivanja 2002. godine realizirao preko 100 istraživačkih projekata, od čega je oko 60 evaluacija projekata, što nas čini vodećom agencijom za evaluaciju u regiji.

Organizacija “Glas žene” Bihać
Osnovana 2005. godine Organizacija “Glas žene” Bihać je nevladina nestranačka ineprofitna organizacija osnovana na principima humanizma vladavine prava moralnim načelima radi pružanja, a u skladu sa zakonom, neposredne i posredne pravne, obrazovne, kulturne, edukativne, humanitarne, savjetodavne i svake druge vrste pomoći ženama i mladima u cilju podizanja svijesti educiranja i aktivnog uključivanja u društveno političke tokove bez uvjetovanja u pogledu njihove teritorijalne, rasne, nacionalne, etničke, vjerske i političke pripadnosti. Glas žene se bavi edukacijom žena i mladih o njihovim pravima promocijom i implementacijiom ljudskih prava posebno prava žena i mladih, unaprijeđenjem demokratskih vrijednosti u društvu, te promocijom i zagovaranjem nenasilne komunikacije i izgradnjom mira u bosansko-hercegovačkom društvu.

PH International
PH International je američka nevladina organizacija osnovana 1985. godine koja teži ka svijetu u kojem pojedinci i zajednice sarađuju i preko granica u rješavanju izazova i pronalaženju rješenja utemeljenih na razumijevanju kultura, inspirisani osjećajem zajedničke odgovornosti. To su zajednice ojačane pojedincima osnaženim kroz praktična iskustva i znanja i koji održavaju otvorenu komunikaciju, razmjenu i prijateljstvo. PH International gradi jake globalne zajednice poticanjem građanskog aktivizma, interkulturalnog učenja i povećanih mogućnosti u digitalnom svijetu. PH ima svoje urede u Armeniji, Gruziji, Rusiji, Ukrajini te od 2017. godine i u Bosni i Hercegovini. PH International je dobio grant sredstva od Vlade SAD-a (Odjel za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) za podršku Programu socijalizacije s pravom i prevenciji maloljetničke delinkvencije u Bosni i Hercegovini (PSPBiH) u periodu od decembra 2016. do novembra 2018.

Sarajevski otvoreni centar
Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara potpuno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih (LGBTI) osoba i žena.
Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, feministička organizacija civilnog društva koja teži osnažiti lezbejke, gejeve, biseksualne, trans* i interspolne (LGBTI) osobe i žene kroz jačanje zajednice i građenje aktivističkog pokreta. SOC takođe javno promoviše ljudska prava LGBTI osoba i žena, te na državnom, evropskom i međunarodnom nivou zagovara unapređivanje zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini. Kroz rad na pitanjima evropskih integracija, SOC unapređuje ostvarivanje ljudskih prava i podstiče daljnji razvoj civilnog društva.

Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo
Savez udruženja logoraša Kantona Sarajevo je nevladina organizacija koja je osnovana 1999. godine sa ciljem okupljanja preživjelih logoraša koji su tokom zatočenja u logorima u periodu rata 1992.-1995. godine bili izloženi okrutnim i nehumanim postupcima i kažnjavanjima kroz teška kršenja osnovnih ljudskih prava. Naša organizacija broji preko 6.000 članova među kojima je 2.345 žena i 3.655 muškaraca, i čine je predstavnici svih nacionalnih i etničkih grupa. Glavna misija naše organizacije jeste okupljanje i pružanje podrške preživjelim logorašima kroz institucionalno rješavanje njihovih statusnih pitanja. Vizija naše organizacije jeste da obezbjedimo „povratak preživjelih logoraša u normalan život, kako bi sami otvorili put naprijed ka civilnom društvu i preuzeli potpunu odgovornost za vlastiti život-svoj uspjeh, svoju sreću i slobodu“. Sportsko društvo „Glasinac“ Sportisti čiji klubovi djeluju u okviru Sportskog društva „Glasinac“ (atletika, fudbal, streljaštvo, džudo, boks, šah, mali fudbal) takmiče se sa svojim vršnjacima drugih nacionalnosti, kroz zajedničke nastupe u ligama takmičenja prema kalendarima granskih sportskih saveza. Postizanje sportskih rezultata jedan je od ciljeva, ali i razvijanje sportskog duha, te razbijanje predrasuda minulih ratnih sukoba, te češća druženja kroz sportske i vansportske aktivnosti. Zahvaljujući idealnim sportskim terenima u našem gradu smo domaćini i organizatori sportskih susreta, kako zvaničnih prvenstvenih i ligaških takmičenja, tako i većih sportskih manifestacija u kojima učestvuju sportisti iz brojnih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, a izdvajamo takmičenja u atletici, ženskom fudbalu i malom fudbalu. Predstavnici našeg udruženja, sekretar SD „Glasinac“, kao i spoljni saradnik za projekte učestvuju u edukativnim programima, na javnim tribinama i seminarima, gdje dolaze učesnici svih nacionalnosti.

TRIAL International
Osnovan 2002. godine u Ženevi, TRIAL je organizacija sa mandatom da stavi pravo u službu žrtava međunarodnih zločina (genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, torture i prisilnog nestanka). TRIAL se bori protiv nekažnjivosti počinitelja najtežih međunarodnih zločina. Organizacija zastupa interese žrtava pred švicarskim sudovima i brojnim međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava. TRIAL također radi na podizanju svijesti vlasti i javnosti u vezi sa potrebom za efikasnim nacionalnim i međunarodnim pravosudnim sistemom za procesuiranje zločina.
TRIAL International u BIH 
Program u BiH je započet 2007. godine a ured je službeno otvoren 2013. godine. Saradnja sa udruženjima žrtava, nevladinim organizacijama i javnim institucijama uspostavljena je od samog početka. TRIAL je podnio slučajeve prisilnih nestanaka i drugih ratnih zločina pred UN Komitet za ljudska prava (HRC) i Evropskim sudom za ljudska prava (ECtHR). Od 2009. godine, zajedno sa udruženjima i organizacijama iz BiH priprema i podnosi alternativne izvještaje UN-ovim međunarodnim mehanizmima, uključujući Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama (CEDAW)Komitet za ljudska prava (HRC)Komitet protiv torture (CAT). Rad u BiH 2007. godine započet je u okviru pružanja podrške porodicama nestalih osoba, a od 2010. godine organizacija pruža podršku i preživjelima ratnog seksualnog nasilja u BiH. Aktivnosti ureda u BiH su fokusirane na pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama ratnih zločina pred domaćim i međunarodnim tijelima i mehanizmima zaštite ljudskih prava. Između ostalog, TRIAL pruža podršku žrtvama koje su iscrpile domaće pravne lijekove i žele da na međunarodnom nivou podnesu žalbe vezano za prisilne nestanke, ratno seksualno nasilje i druge ratne zločine. Na ovaj način, kroz strateško parničenje u oblasti zaštite ljudskih prava, organizacija pomaže unapređenju sveukupnog stanja ratnih žrtava u BiH i vrši pritisak na vlasti kako bi poštivale njihova ljudska prava. Također, TRIAL doprinosi podizanju svijesti javnosti i zagovara za provođenje pravde, vršeći pritisak na odgovorne organe vlasti da aktivno rade na rješavanju problema preživjelih. Aktivnosti TRIAL ureda u BiH se odnose i na podizanje svijesti mladih generacija u vezi sa tematikom ratnih zločina, kao i dijeljenje znanja sa drugim nevladinim organizacijama, udruženjima žrtava, uposlenicima/ama javnih institucija o upotrebi međunarodnih standarda za zaštitu prava ratnih žrtava u BiH.

Udruženje građana Inicijator
UG Inicijator je mlada organizacija sačinjena od grupe entuzijasta, profesionalno ostvarenih u različitim oblastima, koji se sa svojim znanjem, iskustvom i zajedničkim radom suočavaju sa aktuelnim problemima današnjice. Naša misija je promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv korupcije te pronalaženje rješenja za efikasniji i transparentniji rad institucija. To postižemo zalaganjem za unapređenje zakonskih regulativa kao i insistiranje na korektnoj implementaciji istih. Trudimo se uspostaviti balans između potreba građana i rada državnih organa vlasti. Sve navedene aktivnosti su prožete jakom edukacijskom kampanjom u svrhu podizanja građanske svijesti.

Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla
Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla” je osnovano kao lokalna nevladina organizacija u novembru 1999. godine od strane zaposlenih, korisnika/ica i prijatelja/ica projekta “Žene – skrivene žrtve rata” implementiranog od strane međunarodne organizacije Norveška narodna pomoc u period 1993-1999 (NPA). Sve naše aktivnosti, akcije i inicijative su usmjerene na žene i doprinose poboljšanju položaja žena u porodici i društvu, smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama i unapređenju uloge žena u procesima donošenja odluka i izgradnji mira na lokalnom nivou. Aktivnim sudjelovanjem u mrežama nevladinih organizacija doprinosimo podizanju javne svijesti i zalaganju za unapređenje ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i sigurnosti u BiH.

Udruženje logoraša Višegrad
Udruženje logoraša Višegrad je osnovano 24. decembra 2003. godine i sastavni je dio Saveza logoraša Republike Srpske. Prevashodni cilj našeg Udruženja je da pomognemo populaciji logoraša, posebno kad je u pitanju njihova ukupna socijalizacija u društvu i prevazilaženje postratnih trauma i stresova zbog patnji u logorima tokom minulog rata.

Udruženje Prijedorčanki “Izvor”
U toku svog dugogodišnjeg postojanja i rada Udruženje kontinuirano radi na pružanju materijalne i psihološke pomoći, kao i pravne podrške članovima porodica iz reda nestalih osoba sa područja opštine Prijedor i osobama koje su preživjele razne teške ratne torture i traume.
Svoj rad smo usmjerili prvenstveno na socijalnu integraciju preživjelih iz reda povratničke populacije, pružanje administrativno-pravne podrške u ostvarivanju statusa civilne žrtve rata, objavljivanje Knjige nestalih sa područja opštine Prijedor, pružanje usluge prevoza i smještaja svjedoka pred Sudovima u BiH, pružanje psihološke pomoći kroz grupne terapije i individualni pristup od strane psihologa i neuropsihijatra, kao i ekonomsko osnaživanje žena članica kroz radionice dekupaž tehnike. Nastojimo da svoj rad prilagođavamo potrebama naših članica i članova a sve u cilju davanja podrške i osnaživanja u nošenju sa problemima, kao i poboljšanja zdravlja i uslova života.
Organizatori i učesnici smo obilježavanja datuma značajnih za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava:
– 31.05. Dan bijelih traka.
– 30.08. Međunarodni dan nestalih osoba
– 10.12. Međunarodni dan ljudskih prava

Udruženje “Progresivni Razvoj Organizacija i Individua” (PROI) je nevladina organizacija posvećena adresiranju nekih od najvećih problema s kojima se susreću zajednice u razvoju danas, posebno u vezi sa životnim standardom i siromaštvom. Osnovna misija Udruženja jeste smanjenje siromaštva i poboljšanje kvalitete života kroz sveobuhvatni i progresivni razvoj organizacija i individua, a vizija nam je zajednica u kojoj svaka osoba ima pravo i mogućnost da živi kvalitetan život. Udruženje PROI je aktivno i ima iskustva u oblastima javnog zdravlja, socijalne inkluzije, razvoja turizma i razvoja zajednice.

Udruženje za istraživanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku „Tavan“
Udruženje Tavan kroz svoj rad nastoji ukazati na probleme stigmatizacije, nedovoljno razvijene psihološke prakse i površnog, jednodimenzionalnog pristupa mentalnom zdravlju. Savjetodavnim radom, podrškom, edukacijom, istraživanjima i umjetnošću želimo pružiti drugačiji pogled na drugačija iskustva.

Udruženje za istraživanje i društvene inovacije “Analiza, Dizajn, Transformacija”
Udruženje za istraživanje i društvene inovacije «Analiza, dizajn, transformacija» je samostalna nevladina organizacija osnovana 2014. godine s ciljem zalaganja za afirmaciju vrijednosti otvorenog društva i društva znanja u BiH kroz rad na jačanju istraživačkih i naučnih kapaciteta institucija u BiH, kroz projekte podrške korištenja novih informaciono-komunikacionih tehnologija i različitih inovacija u cilju efikasnijeg rješavanja društvenih problema, kao i kroz pokretanje i organiziranje znanstvenih, stručnih, inovativnih i istraživačkih projekata, platformi i servisa iz oblasti djelovanja s partnerima iz javnog, privatnog i civilnog sektora. Udruženje posebice radi na razvoju i promociji ideja toleracije, multikulturanosti, socijalne pravde, sigurnosti i mirnog rješavanja sukoba.

Udruženje „Žene Ženama“
Udruženje “Žene ženama” je nevladina organizacija žena i za žene. Nastala 1997. godine, bazirana na članstvu, organizacija raspolaže širokim iskustvom, koje integrira rodnu perspektivu u interpretaciji ljudskih prava, demokratije, feminizma i nenasilne komunikacije u jedinstveni i kreativani model djelovanja žena i ženskih grupa u kontekstu Bosne i Hercegovine i regije. Stoga sve aktivnosti koje su uključene i/ili bile uključene u radne programe doprinosile su i doprinose afirmaciji žena, prava žena i ravnopravnosti polova u svim sferama privatnog i javnog života. Vrijednosti koje nas vode: timski rad (sudjelovanje i odgovornost); feministički principi u kreiranju ciljeva i vrijednosti organizacije; dobar protok informacija; poštivanje različitosti; dobra komunikacija; motivacija; dobrovoljnost; partnerstvo; solidarnost; transparentnost u radu i djelovanju.

JU Gimnazija “Mustafa Novalić”
Prije pola stoljeća JU Gimnazija “Mustafa Novalić” je upisala svoje prve učenike, a njen rad, koji je prekidan u vrijeme Šuvarovih reformi i u vrijeme agresije na BiH, traje 66 godina. Za to vrijeme iz Gimnazije u Gradačcu je izašlo 51 generacija svršenih gimnazijalaca od kojih je većina svoju naobrazbu nastavila u visokim ili višim školama u bivšoj Jugoslaviji, a manji broj njih je svoju stručnost uspjelo dokazati i u zemljama zapada.
Trenutno JU Gimnazija “Mustafa Novalić” ima 14 odjeljenja i vrijedi za najbolju državnu Gimnaziju na Tuzlanskom kantonu.
Ova Gimnazija je široko otvorila vrata brojnim institucijama i javnim ustanovama, a zadatak i cilj im je širenje obrazovanja, pozitivnih ideja i međugeneracijskih druženja.
Trenutno se u JU Gimnazija “Mustafa Novalić” obrazuju učenici po različitim Nastavnim planovima i programima čiji je cilj educiranje učenika od 15 do 19 godina po sljedećim smjerovima:

  • Gimnazija – Opći smjer
  • Gimnazija – Matematičko- informatički smjer
  • Gimnazija – Filološki smjer
  • Gimnazija – Zdravstveni smjer
  • Gimnazija – Pedagoški smjer

Global Education
Global Education institucije pružaju kvalitetno obrazovanje djeci i mladima u Bosni i Hercegovini od 1998. godine. U tom periodu u zgradama naših škola je izrođen veliki broj kvalitetnih, društveno odgovornih osoba od kojih su mnoge nastavile obrazovanje i karijeru na svjetski priznatim univerzitetima i institucijama. Veliku zaslugu za postizanje ovakvih rezultata dugujemo našem predanom, visokokvalifikovanom kadru.
Nastava u našim školama se izvodi na engleskom jeziku, te je ista obogaćena korištenjem brojnih aplikacija koje za cilj imaju olakšati stjecanje znanja kod učenika, ali i komunikaciju između roditelja i uprave škole.
Naše institucije se nalaze u sljedećim gradovima:
SARAJEVO
Međunarodna predškolska ustanova “Sunshine”
Međunarodna osnovna škola Sarajevo
Sarajevo koledž
Internacionalni Burch univerzitet
BIHAĆ
Međunarodna predškolska ustanova “Pupoljak”
Međunarodna osnovna škola Bihać
Unsko-sanski koledž
TUZLA
Međunarodna predškolska ustanova “Pupoljak”
Međunarodna osnovna škola Tuzla
Međunarodna srednja škola Tuzla
ZENICA
Međunarodna predškolska ustanova “Pupoljak”
Međunarodna osnovna škola Zenica
Međunarodna srednja škola Zenica