Loptica Mreze za izgradnju mira

O našim članicama

Mreža za izgradnju mira okuplja organizacije iz nekoliko različitih oblasti,  u dosadašnjem radu okupila je 223 organizacije od kojih su dvije prestale sa radom. Kompletnu listu članica možete preuzeti ovdje, dok su članice po sektorima izdvojene u nastavku.


Obrazovne institucije

U kategoriji obrazovnih institucija Mreža za izgradnju mira trenutno broji 22 članice.

Organizacije koje se bave pravima žena

U kategoriji organizacija koje se bave pravima žena Mreža za izgradnu mira trenutno broji 34 članice

Organizacije koje se bave pravima i edukacijom djece, mladih i odraslih

U kategoriji organizacija koje se bave pravima i edukacijom djece, mladih i odraslih Mreža za izgradnju mira trenutno broji 39 članica

Organizacije koje se bave zaštitom zdravlja djece i odraslih

U kategoriji organizacija koje se bave zaštitom zdravlja djece i odraslih Mreža za izgradnju mira trenutno broji 14 članica

Lista članica – Organizacije osoba sa invaliditetom

U kategoriji organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom Mreža za izgradnju mira trenutno broji 4 članice

Lista članica – Organizacije za zaštitu žrtava rata i boraca /izbjeglica

U kategoriji organizacija koje se bave zaštitom žrtava rata i boraca/izbjeglica Mreža za izgradnju mira trenutno broji 9 članica

Lista članica – Fondacije

U kategoriji fondacija Mreža za izgradnju mira okuplja 10 fondacija

Lista članica –  Organizacije za sport i rekreaciju

U kategoriji članica koje podrazumijevaju organizacije za sport i rekreaciju Mreža za izgradnju mira broji 6 organizacija

Lista članica – Eko organizacije

U kategoriji Eko članice Mreža za izgradnju mira okuplja 5 organizacija koje se bave pitanjima ekologije

Lista članica – Organizacije kulturne baštine i umjetnosti

U kategoriji članica za kulturu i umjetnost Mreža za izgradnju mira broji 12 organizacija

Lista članica –  Organizacije volontera/humantarci

U kategoriji organizacija volontera/humanitaraca Mreža za izgradnju mira okuplja 4 organitzacije ovog tipa

Lista članica – Međureligijske organizacije

U kategorji organizacija za Međureligijsko djelovanje Mreža za izgradnju mira okuplja 4 organizacije

Lista članica – Međunarodne organizacije

U sklopu kategorije članica Međunarodnih organizacija Mreža za izgradnju mira okuplja 12 organizacija

Lista članica – Organizacije za promovisanje demokratije

Mreža za izgradnju mira u kategoriji organizacija za promovisanje demokratije broji 11 organizacija

Lista članica – Organizacije koje se bave političkim pitanjima

U okviru kategorije organizacija koje se bave političkim pitanjima Mreža za izgradnju mira okuplja 4 takve organizacije

Lista članica – Organizacije koje se bave pravima Roma

U sklopu kategorije organizacije koje se bave pravima Roma, Mreža za izgradnju mira jednu članicu.

Lista članica – Medijske organizacije

U okviru kategorije medijske organizacije Mreža za izgradnju mira broji jednu organizaciju.

Lista članica – Organizacije koje promoviraju mir

Broj članica koje promoviraju mir u okviru Mreže za izgradnju mira je 8 organizacija ovog tipa.

Lista članica –  Organizacije za lokalna pitanja

Na listi članica organizacija koja se bave lokalnim pitanjima nalazi se 8 organizacija.

Lista članica – Organizacije za društvena istraživanja

Mreža za izgradnju mira okuplja 5 organizacija koje se bave društvenim istraživanjima.

Lista članica – Organizacije za zaštitu LGBTQ osoba

U sklopu organizacija koja se bave pitanjima za zaštitu prava LGBTQ osoba Mreža za izgradnju mira broji jednu organizaciju.

Lista članica – Ostalo

U kategoriji ostalih članica Mreža za izgradnju mira broji šest organizacija.


Organizacije koje su prestale sa radom

Tokom dosadašnjeg rada i djelovanja, dvije organizacije su prestale sa radom.