Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BIH

Krajnji rok za prijave: 26.02.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju pravnog prilagođavanja propisima Evropske unije
1/02 Stručni savjetnik za strateško planiranje


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju pravnog prilagođavanja propisima Evropske unije

1/02 Stručni savjetnik za strateško planiranje

 

 

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, PREHRANU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

Odsjek za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata

1/01 Stručni savjetnik za koordinaciju pravnog prilagođavanja propisima Evropske unije

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno uspostavlja i održava indekse legislative EU u vezi sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva, ruralnog razvoja i državne pomoći, uz predhodno davanje stručnih mišljenja i konsultacija sa drugim Odsjecima, Agencijom za sigurnost hrane BiH, Uredom za veterinarstvo BiH, Upravom za zaštitu zdravlja bilja BiH, entitetima, Distriktom i svim drugim relevantnim vladinim upravnim organizacijama ili agencijama; uspostavlja prioritete pravnog približavanja u oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja; u konsultaciji sa Odsjecima, upravnim organizacijama i agencijama razvija ukupni prioritetni program za harmonizaciju i usklađivanje zakona BiH sa acquis communautaire; Pomaže i daje stručna mišljenja prilikom izrade rješenja o uspostavljanju radnih grupa za harmonizaciji zakona u BiH sa uredbama i direktivama EU; učestvuje u radu ovih grupa; priprema analize, informacije i druge stručne materijale u skladu sa potrebom harmonizacije ovih zakona i radi na izradi zakona i podzakonskih akata; Pruža pomoć i daje stručna mišljenja prilikom sačinjavanja analize radnih grupa ili drugih organa uspostavljenih za određena ili grupna usklađivanja razlika između zakonskih odredbi BiH prije usklađivanja i prava EU („analiza nedostataka“) i tabelarni prikaz podudarnost između pojedinačnih članova propisa EU i BiH poslije usklađivanja (‘tabele usklađenosti’); ostvaruje vezu sa Direkcijom za evropske integracije u vezi ovih pitanja, uključujući pripremu nacionalnog plana za usvajanja acquis-a i prevod legislative EU na službeni jezik, po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Odsjek za strateško planiranje

1/02 Stručni savjetnik za strateško planiranje

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno organizuje aktivnosti u vezi sa pripremanjem trogodišnjeg strateškog plana, uključujući: pokretanje i osmišljavanje procesa za izradu strateškog plana u skladu sa prihvaćenom metodologijom; samostalno priprema strateški plan, prati budžetski ciklus i u tom smislu vrši saradnju sa Odsjekom za materijalno-finansijske poslove Ministarstva; koordinira redovnim konsultacijama u okviru Ministarstva, daje stručna mišljenja ostalim relevantnim akterima u procesu izrade i implementacije strateškog plana, samostalno organizuje i provodi objedinjavanje nacrta strateškog plana i godišnjeg programa rada Ministarstva; na osnovu godišnjeg izvještaja o realizaciji strateškog plana i godišnjeg programa rada Ministarstva, pokreće aktivnosti na izradi strateškog plana za naredni trogodišnji period i pripadajućeg godišnjeg programa rada, prikuplja podatke od relevantnih aktera, procjenjuje stepen provedbe strateškog plana i predlaže mjere za korekciju ukoliko su neophodne; samostalno priprema izvještaj o provedbi strateškog plana; doprinosi procesu izrade i implementacije drugih strateških dokumenata uključujući sektorske i druge strategije Bosne i Hercegovine; daje stručne savjete i sarađuje sa stručnim savjetnikom za praćenje, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji strateškog plana i godišnjeg programa rada Ministarstva s ciljem da se u toku implementacije, u slučaju ukazane potrebe, prave neophodne izmjene plana na osnovu identifikovanih rizika i nedostataka u istom. Za svoj rad odgovoran je šefu Odjeljenja za strateško planiranje.

Posebni uslovi: VSS- Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, humanističkih, prirodnih ili tehničkih nauka; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Više informacija na linku: http://www.ads.gov.ba/

Ostavite komentar

unesite broj *