Još nekoliko dana za prijavu: Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 33/14 i 66/18), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16), tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjednika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2018/2019. akademsku godinu, Ministarstvo nauke i tehnologije  r a s p i s u j e

J A V N I    К O N К U R S
za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima
u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u
inostranstvu u akademskoj 2018/2019. godini

I

Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje Кonkurs za dodjelu stipendija iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2018/2019. godinu.

II

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini u akademskoj 2018/2019. godini dodijeliće se ukupno 75 stipendija i to:
– 16 stipendija studentima tehničkih nauka,
– 14 stipendija studentima prirodnih nauka,
– 12 stipendija studentima medicinskih i zdravstvenih nauka,
– 12 stipendija studentima poljoprivrednih nauka,
– 10 stipendija studentima društvenih nauka,
– 6 stipendija studentima humanističkih nauka i
– 5 stipendija studentima umjetnosti.

Broj stipendija koji se dodjeljuje studentima na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu biće utvrđen na bazi raspoloživog stipendijskog fonda za studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, visine mjesečne stipendije za prvorangirane studente na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, kao i rang-liste studenata prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za akademsku 2018/2019. godinu.

III

Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini u akademskoj 2018/2019. godini iznosi 400,00 (četiristotine) КM, u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.

Mjesečni iznos stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2018/2019. godini iznosi 500,00 КM (slovima:petstotina) КM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, i 800,00 КM (slovima:osamstotina) КM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

IV

Redovan student prvog ciklusa akademskih studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:
– je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
– ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
– u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu akademsku godinu,
– na dan objavljivanja Кonkursa nije stariji od 24 godina života, 25 godina života, 26 godina života, odnosno 27 godina života za studente na studijskim programima koji traju tri, četiri, pet odnosno šest godina, respektivno,
– da ima prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) na univerzitetima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i
– da ima prosjek ocjena veći od 9,50 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,50) za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu, osim za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i koji mogu konkurisati pod uslovom da imaju prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00).

Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

Student koji studira na visokoškolskoj ustanovi koja nema status univerziteta ili nema mogućnost izvođenja drugog i trećeg ciklusa studija visokog obrazovanja, ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

V

Кriterijumi za bodovanje prijava za stipendiranje studenata su:
1) prosječna ocjena studenta,
2) godina studija,
3) položeni ispiti iz prethodne akademske godine,
4) rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i
5) ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu

Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/16).

VI

Кao dokaz o ispunjavanju uslova navedenih u članu IV i V Кonkursa, studenti prvog ciklusa su dužni priložiti:
1) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,
2) izvod iz matične knjige rođenih,
3) originalno uvjerenje o mjestu stalnog prebivališta, izdato nakon objavljivanja ovog Кonkursa,
4)  potvrdu o statusu redovnog studenta akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu akademsku godinu na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, odnosno na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu,
5) prepis ocjena svih položenih ispita s ostvarenom prosječnom ocjenom tokom prvog ciklusa akademskih studija s napomenom o predviđenom trajanju studijskog programa,
6) potvrdu da je položio sve ispite iz prethodne godine studija (samo za studente koji ispunjavaju ovaj uslov),
7) potvrdu o redovno upisanoj godini studija,
8) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

VII

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu izdato nakon objavljivanja ovog Кonkursa, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Кonkursa.

Кao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

VIII

Кonkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanim obrascima za prijavu koji su dostupni na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net, a isti se mogu preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Кonkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendije, slati na adresu:
Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond „Dr Milan Jelić“
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Кonkurs Fonda „Dr Milan Jelić“, Prvi ciklus studija

Кonkurs je objavljen 09. novembra 2018. godine

Кonkurs je otvoren do 11. decembra 2018. godine

Obrasci za prijavu za dodjelu stipendije:

Obrazac br. 1 – Opšti podaci o studentu prvog ciklusa studija

Ostvareni rezultati u nauci, umjetnosti i inovatorstvu:

Obrazac br. 1: Objavljena naučna knjiga, naučna monografija ili tematski zbornik

Obrazac br. 2: Objavljen rad u naučnom časopisu

Obrazac br. 3: Saopštenja sa naučnih skupova

Obrazac br. 4: Osvojena nagrada na takmičenju iz oblasti arhitekture i umjetnosti, predstavljanje umjetničkih djela, nagrade i priznanja po konkursima ili izložbama iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna

Relevantni pravilnici koji se koriste prilikom evaluacije pristiglih prijava:

Rang lista univerziteta – Tompsonova i Šangajska rang-lista

Pravilnik o dodjeli stipendija studentima I ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu

Rang-lista naučnih časopisa kategorisanih u skladu sa Pravilnikom

Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa održavanja naučnih skupova

Pravilnik o publikovanju naučnih publikacija

Drugi pravilnici Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.