Seminar: Zaštita na radu

Datumi održavanja:   21.11.2019.(Tuzla), 26.11.2019. (Banja Luka), 28.11.2019. (Sarajevo)

Organizator: Business – Educa d.o.o.Centar za edukaciju i poslovno savjetovanje. Kontakt  osoba: Nadira Duraković, mob: +38761311881, e-mail: business.educa@gmail.com, www.businesseduca.ba

Rok za prijavu učešča na seminaru je 18.11.2019 -Tuzla, 22.11.2019. Banja Luka i Sarajevo. Kotizacija za seminar je 150,00KM + PDV. Za najmanje tri učesnika iz iste organizacije odobrava se popust na kotizaciju od 10%.

Zaštita na radu je dio radnog procesa i osnovni uslov produktivnosti rada. To je skup aktivnosti i mjera (tehničkih, pravnih, organizacionih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih) u kojima se osiguravaju uslovi rada bez opasnosti za život i zdravlje. Zaštita na radu se provodi radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvoja zaposlenih. Uslovi za siguran rad ostvareni su u slučaju kada sredstva rada, čovjek i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su u skladu sa pravilima zaštite na radu te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcionisanje procesa rada.

Oblast zaštite na radu u Bosni i Hercegovini uređena je: Zakonom o zaštiti na radu Brčko Distrikta BiH,Republike Srpske i Federacije BiH. Uz navedene zakone, oblast zaštite na radu uređena je i nizom podzakonskih akata, koji proizlaze iz navedenih zakona.

Koraci uspostave zaštite na radu:

 • Opredjeljenje Uprave, vodstva da uvedu i organizuju sistem zaštite na radu.
 • Iznošenje činjenica i podataka o stanju u organizaciji  kada je u pitanju zaštita na radu (dosadašnja iskustva i nedostaci).
 • Inicijalni pregled  – prepoznati problem ( po potrebi a u skladu sa zakonom angažovati stručno lice u oblasti zaštite na radu).
 • Urediti sistem osposobljavanja odgovornog lica iz zaštite na radu, kao i svih  zaposlenih.
 • Napraviti interne akte u samoj organizaciji, pri čemu treba početi od propusta u projektovanju, dosadašnjoj praksi, te uskladiti te akte sa zakonskom procedurom. 
 • Usklađivanje općih i pojedinačnih ciljeva (ciljevi mogu biti  smanjenje  bolovanja, broja povreda, bolja produktivnost, osposobljavanje  zaposlenih, priprema dokumentacije za inspekcijski nadzor).
 • Izrada programa za ostvarenje ciljeva. (Programi mjera zaštite na radu donose se za određeni vremenski period. Ako takvi programi zahtijevaju investicije, navesti odgovorne i rokove kao i troškove, to mogu biti na primjer ljekarski pregledi, izrada stručnih nalaza za sredstva rada i opremu, nabavka lične zaštitne opreme, posebne obuke za rad za radna mjesta sa povećanim rizikom).
 • Izrada i implementacija Politike, priručnika , općih i radnih procedura za siguran rad (to mogu biti na primjer rizici pri rukovanju opasnim materijama, rad na računalu, pad sa visine, vibracije, neprilagođena rasveta, mikroklima, razne vrste štetnih i razne biološke opasnosti, rad u uvjetima učestalog stresa ili trajne psihičke napetosti, te mnoge druge opasnosti u zavisnosti od djelatnosti organizacije).
 • Provjera Sistema, korigovati aktivnosti.

Seminar je namjenjen menadžerima koji u u svojoj oblasti rada obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca, direktorima koji su odgovorni za zaštitu na radu u svojoj organizaciji, te drugim licima koji obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca bez obzira na struku kao i stručnjacima zaštite na radu, javnim institucijama, nevladinim organizacija i drugim institucijama koje upravljaju ljudskim resursima i imaju interes da na vrijeme uvedu sistem zaštite na radu te da se pravovremeno informišu o ovoj oblasti i novinama koje su predviđene novom legislativom.

Sadržaj seminara:

 • Obaveze za poslodavce iz zaštite na radu i kako početi
 • Obavezna procjena rizika za svako radno mjesto – poseban akt
 • Utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
 • Donošenje pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
 • Zapošljavanje stručnog/stručnih saradnika u slučaju postojanja poslova sa povećanim rizikom
 • Savjetovanje sa radnicima o svim bitnim pitanjima
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad sticanjem teoretskog i praktičnog znanja
 • Obavještavanje radnika i sindikata o rizicima, te preduzetim mjerama – najmanje dva puta godišnje
 • Osiguravanje periodičnih ljekarskih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom – prije stupanja na rad i periodično
 • Obavezne periodične provjere osposobljenosti radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom
 • Osiguravanje periodičnih pregleda i ispitivanje fizičkih, hemijskih, bioloških i drugih štetnosti u radnoj okolini
 • Provođenje mjera zaštite od požara i osiguravanje prve pomoći
 • Obavezno posebno osiguravanje od rizika, nesreće ili povrede na radu, odnosno profesionalnog oboljenja svih radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom
 • Davanje odgovarajućih pismenih uputstava radnicima ili njihovim predstavnicima

Metode rada:

Individualni i timski rad kroz razmjenu iskustava i stjecanja novih znanja i vještina,radionice,simulacije i kroz igranje uloga nastojimo uključiti sve polaznike u interaktivnost rada, te praktičnim primjerima doći do zajedničkih rješenja.

Predavač: Jasmina Omerović, dipl.ing. zaštite na radu i životne okoline

„Znanjem do uspješnog poslovanja u razvoja“

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.