Seminar za računovođe u FBiH

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na temu:

                             PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA:

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

ZAKON O DOPRINOSIMA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNIH PROPISA – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16 – NAJMOVI

Sarajevo, 17. 10. 2019. Hotel „Holiday“

Tuzla, 22. 10. 2019. Dramar Centar

Početak seminara  u 9:30h

PROGRAM SEMINARA

PRIJEDLOZI NOVIH ZAKONA:

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

 • Razvrstavanje pravnih lica
 • Klasifikacija grupa
 • Pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 
 • Potpisivanje finansijskih izvještaja
 • Bilješke uz finansijske izvještaje – obavezan sadržaj
 • Uspostava Registara pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i Registra kvalificiranih lica
 • Ukidanje obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Zabrana pružanja nerevizijskih usluga
 • Dodatne odgovornosti društva za reviziju koja vrše reviziju subjekta od javnog interesa u vezi sa objavljivanjem izvještaja o transparentnosti
 • Način i rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije
 • Ostale izmjene

ZAKON O DOPRINOSIMA

 • Nove stope doprinosa
 • Proširenje osnovice i povećanje obuhvata doprinosa
 • Osnovice za samostalne poduzetnike
 • Osnovica za zaposlenike u rudnicima, tekstilnoj, kožarskoj i industriji obuće, te niskoakumulativnim djelatnostima
 • Doprinosi na naknade po osnovu ugovora o djelu, primanja za rad u komisijama i sl.
 • Obaveza doprinosa prema naknadi plaće
 • Novi način prijavljivanja i uplate doprinosa

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

 • Obveznici poreza na dohodak (rezidenti vs. nerezidenti)
 • Oporezivi prihodi / prihodi izuzeti od oporezivanja
 • Eliminiranje dvostrukog oporezivanja
 • Povezana lica i transferne cijene
 • Stope poreza na dohodak (10% i 13%)
 • Lični odbitak – nova pravila
 • Dohodak od nesamostalnog rada – šta se uključuje, a šta ne u osnovicu za oporezivanje?
 • Dohodak od samostalnog rada
 • Dohodak od imovine i imovinskih prava  (oporezivanje  stvarnih prava na nepokretnostima i  udjela u kapitalu pravnih lica, dionica i ostalih vrijednosnih papira, uključujući i udjele u investicione fondove)
 • Dohodak od ulaganja kapitala – nove vrste oporezivih prihoda (prihodi od dividenti ili udjela u dobiti, prihodi od vrijednosnih papira)
 • Dohodak od nagradnih igara  i igara na sreću
 • Oporezivanje ostalog dohotka (prihoda sportista i sportskih stručnjaka, povremenih slobodnih aktivnosti i drugih prihodi)
 • Podnošenje poreznih prijava

AKTUELNOSTI U PRIMJENI POREZNI PROPISA – MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

 • Porez po odbitku – akutelnosti  (kad se podnosi OP-820, elektronski pružene usluge, pretežnost obavljanja djelatnosti i dr.)
 • Porezni poticaji – pitanja i dileme (novozaposleni radnici, pravo na isplatu dividende, šta se smatra pod proizvodnom djelatnošću, šta ako je iskazan porezni gubitak?)
 • Međuentitetski zaposlenici – pristupi nadležnih entitetskih organa
 • Dohodak od prenosa (prodaje, poklona) udjela – porezni tretman
 • Službena putovanja – šta ni(je) službeno putovanje, ko ima pravo na neoporezive naknade?
 • Ugovorna zabrana takmičenja – obaveze poslodavca
 • Praktična nastava u sklopu dualnog obrazovanja – porezni tretman
 • Nepuno radno vrijeme – obračun doprinosa
 • Obračun doprinosa za detaširane radnike
 • Slobodna zanimanja – osnovica za obračun doprinosa
 • Isplate plaća po sudskim presudama
 • Uredba o minimalnom broju zaposlenih – obaveznost primjene

PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI 16 – Najmovi 

 • Uvodna razmatranja
 • Operativni najmovi – problem i istraživanje IASB-a
 • Identifikacija najma
 • Izuzeci od MSFI 16
 • Trajanje najma
 • Tranzicija (prva primjena)
 • Računovodstveno evidentiranje
 • Mjerenje i objave u finansijskim izvještajima
 • Naknadno mjerenje
 • Diskontna stopa
 • Porezni aspekt
 • Specifični aranžmani

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI

Sabina Džanović, REC d.o.o.

Mirela Mašić, PU – Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju

Nedžad Suljović, PTA d.o.o. 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om)

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopisPravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar slanjem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Zakon o porezu na dobit– 18 KM 

Konverzija obaveza u kapital– 10 KM 

Troškovi službenih putovanja– 7 KM 

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH– 9 KM 

Statusne promjene privrednih društava– 20 KM 

Forenzično računovodstvo– 70 KM 

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga– 10 KM 

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo– 30 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika– 20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu– 20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu– 20 KM

Računovodstvo društava za osiguranje – 150 KM

Računovodstvo zaliha– 280 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj– 10 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba,a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva2, 71000 Sarajevo

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.