REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar: SVEOBUHVATNA IZRADA PLANA INTEGRITETA U INSTITUCIJAMA

Sarajevo 18. 05. 2022. – Hotel Hollywood

Početak seminara u 09:30

Nacrtom državne Strategije za borbu protiv korupcije BiH 2020.-2024. godine i pratećim Akcionim planom, kao ranijim strateškim antijorupcionim dokumentima propisane su obaveze da svi državni organi, entitetski organi, pravosudne institucije, jedinice lokalne samouprave, javne službe, javna preduzeća i svi drugi subjekti donesu planove integriteta.

Plan integriteta je preventivni antikorupcijski mehanizam čiji je osnovni cilj uspostavljanje mehanizama koji će uticati na smanjenje rizika za nastanak korupcije i drugih nepravilnosti u svim oblastima funkcionisanja institucije.

S obzirom da je oblast primjene planova integriteta široka, oni se mogu razvijati i primjenjivati u državnom i u privatnom sektoru. Ostali subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost nisu u obavezi donošenja ovih planova, ali u osnovi metodologija izrade planova integriteta je zasnovana na standardu ISO 31000 – Upravljanje rizikom. Ovaj standard pruža tehnike i uputstva o vršenju procjene rizika, između ostalih upravljanja rizikom ljudskih resursa.

Kroz interaktivni pristup na seminaru, učesnici će biti u prilici da se kroz direktnu komunikaciju, ali i praktičnu vježbu u drugom dijelu seminara, upoznaju sa procesom izrade plana integriteta, načinom identifikacije rizika i predlaganjem mjera za njihovo otklanjanje.

PROGRAM SEMINARA:

 1. Svrha i značaj planova integriteta
 2. Prednosti i obaveze izrade i provođenja planova integriteta;
 3. Uspostavljanje sistema planova integriteta;
 4. Iskustva i izazovi prvog ciklusa izrade planova integriteta.
 • Pravila izrade plana integriteta:
 • Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta;
 • Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika;
 • Izrada plana za upravljanje rizicima;
 • Usvajanje plana integriteta.

Organizacija i planiranje procesa izrade plana integriteta

Izazov: Ko treba biti u Radnoj grupi za izradu plana integriteta? Kako se osigurava aktivna participacija svih u izradi plana integriteta?

 • Donošenje odluke rukovodioca za izradu plana integriteta (Model odluka)
 • Upoznavanje Radne grupe sa procesom izrade plana integriteta (Model odluka)
 • Predstavljanje Programa rada za izradu planova integriteta svim uposlenim unutar
 • institucije

Identifikacija, analiza, procjena i rangiranje rizika:

Izazov:  Kako prepoznati rizične radne procese, kako identificirati faktore rizika? Koje su prirode faktori rizika?

 • Procjena početnog stanja integriteta,
 • Prikupljanje, pregled i analiza interne i eksterne dokumentacije i drugih relevantnih podataka za procjenu izloženosti institucije rizicima i dokumentacije kojom se minimiziraju rizici,
 • Anketa (Online pristup),
 • Sublimiranje identificiranih rizika i procjena i rangiranje rizika.

Faza – Izrada plana za upravljanje rizicima

Izazov: Kako identificirati mjere za minimiziranje faktora rizika, kako osigurati da mjere budu ambiciozne, realistične i provodive? Kako uspostaviti indikatore za mjere?

 • Izrada prijedloga mjera za unaprjeđenje integriteta i prioritizacija predloženih mjera koje su neophodne za umanjenje nastanka i razvoja rizika
 • Mjere se predlažu sa posebnim fokusom na: organizacijske faktore rizika, individualne faktore rizika  i radno-proceduralne faktore rizika

Faza – Usvajanje plana integriteta

Izazov: Kako da usvojini plan integriteta postane ključni i provodivi planski pristup preveniranja narušavanja integriteta?

 • Izrada odluke o usvajanju plana integriteta i razrješavanje koordinatora i Radne grupe i obavještavanje Ureda o usvojenom planu integriteta
 • Izrada plana za praćenje i procjenu provođenja plana integriteta
 • Praktičan rad na indentificiranju rizika i faktora rizika sa fokusom na mjere za unapređenje integriteta
 • Identifikacija općih i specifičnih oblasti institucije u kojima se identificiraju rizični procesi,
 • Praktičan rad na identifikaciji rizika,
 • Praktičan rad na identifikaciji faktora rizika,
 • Praktičan rad identifikaciji mjera za unapređenje rizika,
 • Praktičan rad na izradi Plana za upravljanje rizicima
 • Praktičan rad na uspostavljanju indikatora mjera
 • Pitanja i odgovori

UVODNIČAR I PREDAVAČ

Uvodničar: Sead Lisak, predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Predavač: Nermin Kadribašić, antikorupcijski ekspert/Lucid Linx.

SEMINAR JE NAMIJENJEN

 • Rukovodiocima institucija, organa uprave, jedinica lokalne samouprave, javnih službi, javnih preduzeća,
 • Vlasnicima preduzeća i pravnicima u preduzećima
 • Rukovodionica u bolnicama, domovima zdravlja, komunalnim preduzećima, bankama, voditeljima odjela ljudskih resursa i svima onima koje zanima navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku;
155
KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
145
KM po osobi za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje i prezentacije,
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

PORTALI RECko

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.092 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 230 KM, godišnja pretplata za 2022. godinu

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.