Podsjećanje: Objavljen Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga u okviru projekta ‘Dijalog za budućnost’

Projekat Dijalog za budućnost, koji je u BiH započeo 2014. godine kao zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija, je početkom 2018. nastavio sa drugom fazom implementacije. U skladu s tim, na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija (www.un.ba), objavljen je i Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata.

Ovo je jedinstvena prilika za javne institucije (ustanove, organizacije), organizacije civilnog društva, neformalne grupe i pojedince, koji su posvećeni izgradnji mira i promovisanju društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini, da u saradnji sa agencijama Ujedinjenih nacija – UNICEF, UNESCO i UNDP, daju svoj doprinos i dobiju podršku za dalji razvoj i promociju pozitivnih društvenih praksi.

Dokumentacija o Javnom pozivu može se preuzeti na službenoj stranici Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini www.un.ba ili putem email-a: registry.ba@undp.org.

Rok za podnošenje prijava je 31. august/kolovoz, 2018. godine u 14:00 sati.

Kako biste bili na izvoru informacija vezanih za Javni poziv, kao i za ostale aktivnosti na projektu, možete pratiti i facebook stranicu Dijalog za budućnost.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija ”Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini”

Poziv je otvoren javnim institucijama (ustanovama, organizacijama), organizacijama civilnog društva (OCD), neformalnim grupama i pojedincima.

Zajednički projekt “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF, UNESCO i UNDP u suradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekt koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini .

Tema i prioretne oblasti Javnog poziva

Sveobuhvatna tema Javnog poziva je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim skupinama i posebno doprinose postignućima u ostvarenju podciljeva UN-ovih Ciljeva održivog razvoja, s posebnim osvrtom na Cilj broj 16 koji se odnosi na promicanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, pružanje pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih i odgovornih institucija na svim nivoima.

Projektni prijedlozi bi trebali podržati opću temu Javnog poziva s aktivnostima koje će za cilj imati sljedeće prioritetne oblasti  projekta „Dijalog za budućnost“:

PRIORITETNE OBLASTI:

Angažman i osnaživanje mladih, fokus na opće dobro, volonterizam, povjerenje, izgradnja mira, interkulturalno (međukulturalno) razumijevanje, interkulturalno (međukulturalno) obrazovanje, poštivanje različitosti, uvažavanje drugih i drugačijih, poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnaživanje žena, podrška ranjivim skupinama.

Rok za podnošenje prijava je 31. august/kolovoz, 2018. godine do 14:00 sati. Aplikacije koje stignu nakon navedenog roka će se razmatrati samo ako poštanski znak označava datum slanja prije zvaničnog roka. Aplikacije treba slati na adresu:
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Na zatvorenoj koverti se mora navesti:

 1. Javni poziv za projektne prijedloge: ‘Dijalog za budućnost’
 2. ime i adresa podnosioca prijave
 3. Naziv projekta

Aplikacije koje se šalju na bilo koji drugi način (npr. putem faksa ili emaila) ili budu dostavljene na druge adrese, neće se uzimati u obzir.

Dokumentacija o Javnom pozivu se može preuzeti na ovoj stranici ili putem email-a: registry.ba@undp.org.

Obavještavamo sve zainteresovane da će Dani otvorenih vrata, tokom kojih će se pružiti više informacija o pozivu i kako popuniti dokumentaciju biti održani:

 • 9. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 12:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
 • 17. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 11:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
 • 18. 7. 2018. godine u Mostaru, u 12:00 u zgradi Gradske Vijećnice, Hrvatskih branitelja br. 2
 • 24. 7. 2018. godine u Bijeljini, u 11:00, sala Centra za kulturu, Ulica patrijarha Pavla br. 1

Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u sklopu ovog poziva. Naknadni termini za ‘Dane otvorenih vrata’ u odabranim gradovima u BiH bit će naknadno objavljeni na stranici Ujedinjenih nacija www.un.ba.

Pratite facebook stranicu Dijalog za budućnost za više informacija o Javnom pozivu.

Dokumentacija: institucije i organizacije civilnog društva

Dodatna pojašnjenja:

 • Javne institucije su javni subjekti registrirani na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.
 • Organizacije civilnog društva (OCD) su fondacije i neprofitne organizacije, lokalno registrirane na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.
 • Neformalna grupa je svaka grupa građana (najmanje pet osoba) sa važećim ličnim kartama izdatim od strane vlasti Bosne i Hercegovine koje zajednički sudjeluju u projektu.
 • Pojedinci su osobe, građani Bosne i Hercegovine sa važećom ličnom kartom izdatom od strane vlasti Bosne i Hercegovine.
 • Ranjive grupe: Ranjive grupe se odnose na interno raseljena lica (IRL), povratnike, djecu, djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju, Rome, žene, mlade i starije osobe.
 • Iako Otvoreni poziv za prijavu projekata definiše prioritetne oblasti koje doprinose ostvarenju ukupnog projektnog cilja, projekat naglašava da postoji prostor za fleksibilnost kako bi se osigurali kreativni i inovativni pristupi.

Često postavljana pitanja

1.   Da li se na ovaj poziv mogu prijaviti međunarodne organizacije koje su registrovane u BiH ili su u pitanju samo lokalne registracije osnovane u BiH?
Sve organizacije civilnog društva moraju biti lokalno registrovane, nije važno da li su registrovane i u drugim državama ili samo u Bosni i Hercegovini.

2. Da li je moguće prijavu za Dijalog za budućnost napisati na engleskom jeziku?
Ne, na javni poziv se možete prijaviti samo na službenim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski i srpski).

3. Navedeno je da je predviđeni završetak projekta 06/2019. Znači li to da će se aktivnosti odobrenih projekata moći odvijati i u tom mjesecu?
Projekt može trajati maksimalno 8 mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

4. Da li je planiran Info dan u Mostaru?
U Mostaru će se održati Dani otvorenih vrata 18.7.2018. u Gradskoj Vijećnici.

5. Da li treba da dođemo u Sarajevo na sastanak 17.7.2018.ili će biti organizovan i sastanak u Banja Luci?
Dani otvorenih vrata nisu planirani na svim lokacijama u BiH. Ako niste u mogućnosti doći u Sarajevo, uskoro će biti objavljeno online uputstvo za popunjavanje aplikacija. Pratite službenu stranicu UN-a, www.un.ba i Facebook stranicu Dijalog za budućnost.

6. U smjernicama Javnog poziva za realizaciju projekta :”Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini”. kao projektna općina ne navodi se i grad Zenica. Da li je u pitanju greška ili Zenica nije uvrštena u prioritetne geografske kriterije?
Lista partnerskih općina navedena je u smjernicama za aplikante.

7. U Smjernicama za aplikante sam uočila da se projekat ili treba promovisati ili provesti na području  određenih općina u BiH  među kojima nisam pronašla općinu Lukavac. Moje pitanje je da li općina Lukavac, kao Javna institucija“ može aplicirati na ovaj Javni poziv?
Ako je organizacija registrirana na nekom od nivoa vlasti u BiH, može prijaviti projekt.

8. Da li se mogu prijaviti organizacije registrirane u BiH kao ogranak/filijala međunarodne organizacije, registrirane izvan BiH?
Geografska pokrivenost je jedan od više kriterija iz smjernica za projektne prijedloge. Molimo Vas da detaljno pročitate smjernice i uvjerite se da li Vaša ideja za projekt odgovara kriteriju  geografske pokrivenosti.

9. Zanima me da li se projekat može realizirati na teritoriji bilo koje opštine u Bosni i Hercegovini, a da su u taj projekat uključene osobe ili NVO iz opština/gradova koje su naznačene u pozivu
Smjernice za aplikante navode da se projekt mora provoditi na teritoriji minimalno jedne od nabrojanih projektnih općina ili promovirati minimalno jednu od nabrojanih općina, te da je poželjno povezivanje ruralnih i gradskih sredina, te interentitetska ili pak prekogranična suradnja. Projekt Dijalog za budućnost propisuje okvir, ne propisuje detalje niti način na koji se ova suradnja treba ostvariti u smislu sudionika. Svakako da se mora kroz projektni prijedlog dokazati da je projekt uspio odgovoriti na ovaj kriterij te voditi računa da se uključi što više korisnika.

10. U dokumentu Smjernice navodi se da je potrebna kopija Rješenja o registraciji i Statuta – da li se traži ovjerena kopija ili obična kopija?
Za sve tražene dokumente dovoljna je obična kopija. Vodite računa da su svi dokumenti važeći jer zadržavamo pravo na uvid u originalnu dokumentaciju u slučaju da se projektni prijedlog odobri i potpiše ugovor s jednom od agencija Ujedinjenih nacija.

11. Da li je potreban sporazum o partnerstvu ukoliko projekt predviđa partnere u implementaciji aktivnosti?
Da.

12. Da li se sve isplate/aktivnosti, osoblje i dr. vrše sa računa nosioca projektnih aktivnosti/potpisnikom ugovora ili je moguće “prebacivanje” finansijskih sredstava na račun partnerskih organizacija, a u skladu sa budžetom i aktivnostima za koje će biti odgovorne?
Transfer sredstava na račun partnerske organizacije nije moguć. Sve troškove snosi organizacija/nositelj projekta tj. aplikant u svrhu lakšeg finansijskog monitoringa od strane donatora.

13. Da li kopije dokumenata koji se moraju dostaviti (rješenja, bilans stanja, bilans uspjeha, statut i godišnji narativni izvještaj) moraju biti ovjerene kopije?
Ne, ali dokumenti trebaju da budu važeći, unutar zadnjih 3-6 mjeseci jer zadržavamo pravo na uvid u originalnu dokumentaciju u slučaju da se projektni prijedlog odobri i potpiše ugovor sa jednom od agencija UN-a.

14. Da li bilans stanja i bilans uspjeha, te godišnji narativni izvještaj, prilažu i partneri na projektu (jer u tački 9. Smjernica za aplikante je navedeno da partneri dostavljaju samo rješenje i statut)?
Ne.

15. Koja je granica za novčani iznos nabavka (plaćanje usluge ili robnog materijala) kada se mora raspisati Javni poziv za dostavljanje ponuda?
Sve nabavke do iznosa od 250 $ mogu se raditi samostalno, a od 250 $ do 2500 $ trebaju se dostaviti tri ponude, bez raspisivanja javnog tendera. U slučaju nabavke čija je vrijednost iznad 2500 $, nabavku vrši data UN agencija sa kojom je organizacija potpisala ugovor.

16. Koja je minimalna veličina granta za nevladine organizacije po Javnom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga?
Minimalan iznos, odnosno donja granica, za grantove za institucije i nevladine organizacije je 20.000 KM.

17. Da li se Izjava o podobnosti mora ovjeriti?
Potreban je samo potpis i pečat direktora organizacije aplikanta.

18. S obzirom da je vrijeme ferija i godišnjih odmora, kao organizacija koja želi raditi u školama i sa školskim uzrastom imamo problem jer postoji mogućnost da ne dobijemo saglasnost Ministarstva na vrijeme do zaključenja poziva. Da li je dovoljno poslati dokaz da je zahtjev u obradi i da li ćemo biti diskvalifikovani ako pri podnošenju nemamo obezbjeđenu saglasnost?
Dokaz da ste započeli proceduru sa Ministarstvom je dovoljan dokaz da ne budete diskvalifikovani.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.