Konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organzacija sa sjedištem u Republici Srpskoj u 2020. godini

Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM vrši se za sufinansiranje sportskih aktivnosti u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM, a koje se odnose na:
– redovne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija sa sjedištem u Republici Srpskoj.

KRITERIJUMI KONKURSA

Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po konkursu vrši se na osnovu slјedećih kriterijuma:
1) Opšti kriteriji
a) način na koji je taj projekat uklјučen ili naslonjen na javne politike odnosno, na koji način doprinosi realizaciji određene aktivnosti i koje efekte će imati po zajednicu,
b) koja usluga, odnosno javno dobro će ostati zajednici nakon završetka projekta i da li će dobrobiti/benefiti za zajednicu koji nastanu iz tog projekta biti trajni i na koji način,
v) broj lјudi koji će imati koristi od finansiranja sportskih aktivnosti,
2) Posebni kriteriji
a) razvijenost sporta i broj sportskih organizacija na nivou Republike Srpske,
b) kategorizacije sporta u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji sportova u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 100/13),
v) ostvareni sportski rezultati ekipa ili pojedinaca na takmičenjima u 2019. i 2020. godini,
g) publicitet koji se postiže u Republici Srpskoj i BiH,
d) obim zastuplјenosti ekipnih i pojedičanih takmičenja, odnosno broj učesnika u takmičenju,
đ)    uklјučenost jedinice lokalne samouprave u finansiranju,
e)    procjena opravdanosti finansijske podrške.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu Ministarstva  porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom ”PRIJAVA NA KONKURS ZA SUFINANSIRANјE AKTIVNOSTI SPORTSKIH ORGANIZACIJA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2020. GODINU”.

Konkurs je objavlјen 28. avgusta 2020. godine i ostaje otvoren 21 dan od dana objavlјivanja, a ministar zadržava pravo njegovog poništavanja uslјed nepredviđenih budžetskih ograničenja.

Detaljnije o Pozivu i potrebne obrasce možete preuzeti na poveznicama ispod.

  1. Konkurs – detaljno
  2. Prijavni obrazac
  3. Obrazac projektnog prijedloga
  4. Obrazac budžeta
  5. Obrazac 5. – Zahtjev za pripreme, takmičenja i nagrađivanje sportista

rais.rs.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.