Udruženje Mreža za izgradnju mira traži eksperta_icu koji_a će raditi na kreiranju i sprovođenju mentorskog programa iz oblasti javnog zagovaranja za 10 članica Mreže u periodu april- septembar 2022. godine

Predmet ponude

Mreža za izgradnju mira (Mreža) pruža različite usluge svojim članicama, a kako bi one odgovarale njihovim stvarnim potrebama u aprilu 2021. godine  je uradila opsežnu analizu. Na osnovu nalaza i preporuka Analize izrađen je i usvojen  Plan održivosti Mreže.  Plan održivosti je definirao četiri oblasti intervencije i metode za povećanje održivosti članica Mreže. Jedna od prioritetnih oblasti budućih intervencija se odnosi na pomoć članicama Mreže u oblasti javnog zagovaranja kroz dizajniranje mentorskog programa i njegovo provođenje.

Program mentorstva se sastoji se od glavnog modula i pojedinačnih modula. Svrha  mentorskog programa je: Razvoj znanja iz oblasti javnog zagovaranja i razvoj aktivnosti javnog zagovaranja kroz direktan rad sa organizacijama.

  1. Glavni modul

Glavni modul podrazumijeva dvodnevni trening na temu Javno zagovaranje (uvod, osnovni koncepti, metode i pristup, lobiranje, pregovaranje i razvoj javne kampanje).

Modul podrazumijeva pripremu treninga i prezentacije i njegovo sprovođenje. Predviđeno je da se trening održi tokom dva radna dana, po 6 radnih sati.

        2. Pojedinačni moduli

a) Nakon što organizacije prođu glavni modul, a na osnovu njihovih  potreba ekspert_ica u saradnji s rukovodstvom Mreže  definira četiri modula. Organizacije shodno svojim potrebama biraju jedan od predloženih modula. Ukoliko tema odabranog modula nije bila detaljno razrađena u toku treninga uživo, pojedinačni moduli podrazumijevaju jednodnevno online predavanje/prezentaciju eksperta_ice u trajanju od  4 sata za sve organizacije koje prihvate taj modul. Ekspert_ica dostavlja program rada projektnom koordinatoru na uvid. 

b) Nakon toga, ekspert_ica je na raspolaganju svakoj organizaciji za pojedinačne konsultacije (ukupno do 20 radnih sati po organizaciji tokom 5 mjeseci).

Nakon završenog mentorskog programa, a shodno temama pojedinačnih modula organizacije treba da imaju kreirane dokumente koje se odnose na konkretne procese zagovaranja, kao što su prijedlog kampanje, akcioni plan zagovaranja, kreirane zagovaračke poruke itd.

Organizaciona razmatranja

Ugovarač_ica će raditi pod direktnom supervizijom projektnog koordinatora Udruženja mreže za izgradnju mira. Ugovarač_ica će se konsultovati sa projektnim koordinatorom i tokom cijelog perioda angažmana.

Autorska prava

Sadržaj podataka dobijenih tokom angažmana je podložan zaštiti i vlasništvo je Udruženja mreže za izgradnju mira, te se ne smije, ni u cijelosti ni u fragmentima, koristiti na trećim stranama bez saglasnosti vlasnika. Upotreba podataka je moguća i opravdana samo u okviru aktivnosti projekta koji se realizuje. 

Kvalifikacije eksperta_ice

  • Više od 8 godina direktnog iskustva i rada u oblasti javnog zagovaranja (razvoj i implementacija javnih kampanja, priprema materijala za aktivnosti javnog zagovaranja, učešće u aktivnostima javnog zagovaranja);
  • Višegodišnje iskustvo u kreiranju i provođenju obuke i treninga iz oblasti javnog zagovaranja;
  • Primjena metoda učenja kroz rad (learning by doing) kao i interaktivnih metoda i vizualnih i dr. materijala u realizaciji obuka;
  • Iskustvo rada u i sa organizacijama civilnog društva;
  • Visoka stručna sprema (VI stepen)  u oblasti društvenih nauka;
  • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine;
  • Ažurnost u radu i poštivanje dogovorenih rokova.

Način i rok za dostavljanje ponuda

Svi zainteresovani aplikanti za dostavljanje ponuda, moraju najkasnije do 21. marta 2022. dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Biografiju (CV), koja će predstaviti i Listu referenci- pregled radnog iskustva ili pruženih konsultantskih usluga u vezi sa strateškim planiranjem u NVO sektoru,
  • Finansijsku ponudu.

NAPOMENA:

Ponude se dostavljaju putem e-maila na adresu: info@mreza-mira.net ili lično na adresu: Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.