Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

Krajnji rok za prijave: 22.02.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik – forenzički analitičar kompjuterskih sistema


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

SEKTOR ZA KRIMINALISTIČKO – TEHNIČKA VJEŠTAČENJA, SPECIJALISTIČKE OBUKE I PODRŠKU

Odsjek za kriminalističko – tehnička vještačenja

1/01 Stručni savjetnik – forenzički analitičar kompjuterskih sistema

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši poslove i zadatake iz oblasti vještačenja kriminalnih djela vezano za informacijsko–komunkacijske tehnologije; Vrši prikupljanja, analize i prezentacije dokaza koji se mogu naći na kompjuterima, serverima i kompjuterskim mrežama; Vrši dokumentovanje postupka i metode, zaštititu podataka i medija od prepisivanja, pravljenje identičnih kopija, njihovu analizu i pripremu analize prema pravilima struke i u skladu sa zakonskom legislativom, prilagođenu krajnjem korisniku – naručiocu, policijskim istražiteljima, zastupnicima strane koja je naručila analizu ili pak potencijalno suprotstavljenoj strani; Vrši i identifikaciju potencijalnog dokaznog materijala bilo da se radi o tvrdim diskovima, disketama, USB memorijama, Flash memorijskim karticama, datotečnim dnevnicima i svim ostalim kontejnerima fizičke ili nematerijalne prirode koji mogu sadržavati dokaze; Materijal koji je nesumnjivo identifikovan kao relevantan za istragu mora biti snimljen na rezervne medije, štampan ili na drugi način sačuvan od uništenja; Primjenjuje visoke standarde stručnosti pri interpretaciji dobijenih rezultata u saglasnosti s metodama koje koriste sve strane potencijalno uključene u analizu slučaja, odnosno s legislativom koja definiše predmetnu materiju; Posebnu pažnju poklanja korištenju alata za automatsko pretraživanje dokaznog materijala i pravilno interpretiranje njihovih izlaznih rezultata; Bavi se dokumentovanjem lanca pristupa nad medijima, podacima i dokumentima na kompjuterskom sistemu; Detaljno opisuje kompjuterske sisteme i aplikativnu podršku koju je analizirao, forenzičke alate koji su korišteni, prirodu pronađenih dokaza, ali takođe i detaljno bilježi hronološki i taksativno tzv. vlasništvo nad informatičkom imovinom te mogućnosti (opseg i vrijeme) pristupa; Time čuva integritet dokaznog materijala; U radu primjenjuje pravila koja vrijede za primjenu naučne metode, uključujući korištenje priznatih i dokazivih metoda koje može reproducirati nezavisni forenzičar i pritom duplicirati, odnosno reprodukovati rezultate, potvrđujući ih; Može pretraživati, analizirati, vraćati obrisane podatke i manipulirati praktično svim datotekama sadržanim na kompjuterskom sistemu, finansijske izvještaje i podatke, bilanse, dnevnike pristupa, tablične kalkulacije, baze podataka, poruke elektroničke pošte, te multimedijalne datoteke poput zvučnih datoteka i filmova; Rekonstruiše način korištenja kompjutera ili kompjuterskog sistema, dokazuje kada i kako je kompjuter korišten, šta je korisnik pretraživao na Internetu, te vratiti značajnu količinu podataka o tome šta je korisnik pisao ili čitao koristeći kompjuter, odnosno šta je vidio na ekranu; Takođe, radi forenziku komunikacijskih kanala, komunikacijske i mrežne opreme i telekomunikacijskih sistema i participira u vještačenju audio – vizuelnih zapisa.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) – elektrotehnički fakultet smjer elektronika ili telkomunikacije ili prirodno-matematički fakultet smjer informatika ili drugi fakultet informacionih tehnologija; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Izvor: ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.