JAVNI POZIV – za dostavljanje ponuda za uslugu izrade web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini objavljuje:

JAVNI POZIV

 za dostavljanje ponuda za uslugu izrade web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave

Uvodne napomene:

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH), implementira projekat “E-PARTICIPATE”, koji je finansijski podržan od strane Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini. Jedna od komponenti projekta jeste i izrada web aplikacijeza komunikaciju građana i lokalne samouprave.

Ciljevi izrade web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave su:

 • Poboljšanje komunikacije između lokalne administracije i njenih građana,
 • Poboljšanje komunikacija između lokalnih odbornika/vijećnika i njihovih birača, i
 • Centralizovani sistem učešća koji će pratiti svu komunikaciju sa građanima (javne rasprave, javne konsultacije i drugi oblici građanskog učešća).

Implementacija ovih rješenja će omogućiti efikasnije, efektivnije i transparentnije učešće u radu i praćenje rada lokalne zajednice od strane građana, kao i unapređenje komunikacije između lokalne samouprave i građana, ali i između opštinskog/gradskog vijeća/skupštine i građana.

Vremenski period implementacije:

60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Tehnička specifikacija:

Sastavni dio javnog poziva: Tehničke specifikacije za uslugu izrade web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave

Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

1. Lična sposobnost

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini će odbaciti ponudu ako:

 • je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini
 • je kandidat/ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka
 • kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
 • kandidat/ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

U svrhu ispunjavanja uslova koji se tiču lične sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (u prilogu javnog poziva).

2. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači/pravna lica trebaju uz ponudu dostaviti ovjerenu kopiju dokumenata o registraciji.

3. Tehnička i poslovna sposobnost

 • Uspješno realizovano minimalno dva ugovora čiji predmet nabavke je isti ili sličan predmetu nabavke, odnosno izrade web aplikacije (rad sa DB backend-om, u Cloud okruženju) u posljednje tri godine (ili od datuma osnivanja);
 • Ponuđač treba da raspolaže sa minimalno tri člana tehničkog osoblja (stalno zaposleni ili angažovani izvršioci) za izvršenje ugovora i pružanje usluga koje su predmet javne nabavke (Projektni tim)

U svrhu dokazivanja tehničke i poslovne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti spisak izvršenih ugovora koji su u vezi s predmetom nabavke (lista uključuje predmet, vrijednosti, datume, naručioce i linkove ka dostupnim predmetima ugovora) i spisak članova projektnog tima, kvalifikacije članova projektnog tima i uloge koje će imati u pružanju usluga koje su predmet javne nabavke.

Podaci o ponudi:

Ponuda za pružanje usluge izrade web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave treba da sadrži dva dijela u posebno zapečaćenim kovertama, sa vidno naglašenim nazivima:

 • Tehnička ponuda i Finansijska ponuda.

Tehnički dio ponude treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, e-mail i web adresu
 • Izjavu ponuđača ovjerenu kod nadležnog organa (u prilogu javnog poziva),
 • Ovjerenu kopiju dokumenata o registraciji koja dokazuje da je pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke
 • Spisak izvršenih ugovora koji su u vezi sa predmetom nabavke – lista uključuje predmet, vrijednosti, datume, naručioce i linkove ka dostupnim predmetima ugovora.
 • Spisak članova projektnog tima, kvalifikacije članova projektnog tima i uloge koje će imati u pružanju usluga koje su predmet javne nabavke
 • Vremenski okvir, odnosno plan implementacije projekta
 • Prijedlog rješenja koja će biti korištena u izradi aplikacije, a treba da sadrži minimalno sljedeće:
 • Pregled idejnog rješenja UX i UI elementima u skladu sa traženim funkcionalnostima u prilogu javnog poziva
 • Opis funkcionalnosti svih modula rješenja u odnosu na okvirnu funkcionalnost u prilogu javnog poziva
 • Opis primjene sigurnosnih protokola
 • Uslovi garancije

Finansijski dio ponude treba da sadrži:

Detaljno razrađen prijedlog budžeta za izradu web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave, kao i obračun svih poreskih obaveza u skladu sa važećom poreskom regulativom.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti prema sljedećim kriterijima za ocjenjivanje ponuda:

 • prijedlog rješenja 35%,
 • rok izvršenja ugovornih obaveza 10 %,
 • reference 5% i
 • finansijska ponuda 50%.

Procijenjena vrijednost usluge koja je predmet javnog poziva iznosi 30.000,00 KM

Rok za dostavljanje ponuda je 25. oktobar 2021. godine u 14:00.

Ponude se dostavljaju na adresu: Transparency International u BiH, Gajeva 2, 78000 Banja Luka.

Ponude dostaviti u zapečaćenoj omotnici, odvojeno tehnička i finansijska ponuda, sa nаznаkоm „NАDМЕТАNјЕ ZA IZRADU WEB APLIKACIJE ZA KOMUNIKACIJU GRAĐANA I LOKALNE SAMOUPRAVE, NЕ ОТVАRАТI“.

Otvaranje javnih ponuda obavit će se 25. oktobra 2021.godine u 14:15. Zapisnik sa otvaranja ponuda će svim ponuđačima koji su podnijeli ponudu biti dostavljen isti dan.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 051/224-521 ili putem elektronske pošte: javnenabavke@ti-bih.org

Tehničke specifikacije web aplikacije za komunikaciju građana i lokalne samouprave 13.10.2021.

Izjava-ponuđača 13.10.2021.

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.