JAVNI POZIV – PRUŽANJE USLUGE – Istraživanje javnog mnjenja o percepciji građana o pravima lica koja prijavljuju korupciju

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International“ u Bosni i Hercegovini (dalje: TI BiH) objavljuje:

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za:

PRUŽANJE USLUGE – ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O PERCEPCIJI GRAĐANA O  PRAVIMA LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU

TI BiH provodi istraživanje koje bi trebalo da obezbijedi objektivan uvid u percepciju građana u Bosni i Hercegovini o korupciji, načinima prijave korupcije, i pravima lica koja prijavljuju korupciju, te o djelovanju TI BiH na polju zaštite lica koja prijavljuju korupciju.

TI BiH želi da izvrši istraživanje javnog mnjenja o:

 1. Percepciji Transparency International u Bosni i Hercegovini među građanima BiH;
 2. Upoznatosti građana o načinima i kanalima za prijavu korupcije;
 3. Percepciji građana o prijavljivanju korupcije;
 4. Upoznatost građana o pravima lica koja prijavljuju korupciju (zviždači ili uzbunjivači);
 5. Upoznatost građana o djelovanju TI BiH na polju zaštite lica koja prijavljuju korupciju;
 6. Generalnoj perecpiji nivoa korupcije.

Istraživanje je neophodno provesti među punoljetnim građanima iz svih krajeva BiH, na uzorku koji je reprezentativan za populaciju građana BiH.

Pravo učešća na konkursu za kreiranje i sprovođenje istraživanja imaju pravna lica registrovana za pružanje usluga istraživanja javnog mnjenja.

Ponuda za pružanje usluge istraživanja javnog mnjenja o percepciji građana o  pravima lica koja prijavljuju korupciju treba da sadrži dva dijela u posebno zapečaćenim kovertama, sa vidno naglašenim nazivima: Tehnička ponuda i Finansijska ponuda.

Tehnički dio ponude treba da sadrži:

 1. Tačan naziv i adresu pravnog lica, broj telefona, e-mail i web adresu;
 2. Ovjerenu kopiju dokumenata o registraciji koja dokazuje da je pravno lice registrovano da pruža usluge istraživanja javnog mnjenja;
 3. Spisak referenci – dokaze o ranijim iskustvima iz oblasti istraživanja javnog mnjenja, sa posebnim naglaskom na iskustva u istraživanju društvenih fenomena;
 4. Podatke i biografiju odgovornog lica za sprovođenje aktivnosti;
 5. Opis metodologije, predloženi uzorak i podatke o mreži anketara i resursa koji su na raspolaganju.

Finansijski dio ponude treba da sadrži prijedlog budžeta za sprovođenje istraživanja i navedenih aktivnosti i obračun svih poreskih obaveza u skladu sa važećom poreskom regulativom.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti prema sljedećim kriterijumima za ocjenjivanje ponuda:

 • metodologija i reference 40%,
 • menadžment projekta i mreža anketara 15%,
 • finansijska ponuda 45%.

Odabrani ponuđač će biti u obavezi da:

 • Sprovede istraživanje javnog mnjenja opisanog u Javnom pozivu upitnikom koji će sadržati do deset pitanja;
 • Izvrši analizu istraživačkih rezultata u predviđenim rokovima;
 • Sačini izvještaj na osnovu provedene analize.

Odabrani ponuđač je u obavezi da sprovede istraživanje, dostavi rezultate istraživanja i i istraživački izvještaj u elektronskoj formi, u formi prihvatljivoj za TI BiH, najkasnije do 01.12.2021. g.

Procjenjena vijednost javnog poziva je 10.000 KM (sa PDV-om).

Rok za dostavljanje ponude je 25. oktobar 2021. godine do 14:00 časova. Otvaranje javnih ponuda obaviće se 25. oktobra 2021 .g. u 14:15. Zapisnik sa otvaranja ponuda će svim ponuđačima koji su podnijeli ponudu biti dostavljen isti dan.

Ponude se dostavljaju na adresu: Transparency International u BiH, Gajeva 2, 78000 Banja Luka. Ponude dostaviti u zapečaćenoj omotnici, u kojoj su razdvojene  tehnička i finansijska ponuda, sa naznačenim nazivom i kontaktima ponuđača i naznakom: “Javni poziv za dostavljanje ponuda za istraživanje javnog mnjenja o percepciji građana o pravima lica koja prijavljuju korupciju”.

Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi: Gajeva 2, 78000 Banja Luka, telefonom: 051/224-521 ili putem elektronske pošte: info@ti-bih.org.

TI BiH zadržava pravo da otkaže proces nabavke usluga u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima.

JAVNI POZIV_ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA 13.10.2021

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.