Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

Krajnji rok za prijave: 22.12.2021.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1/01 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme – pravnika, broj: 01-34-1-7-51/21 od 02.12.2021. godine, Komisija za koncesije  Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika visoke stručne spreme u  

Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

I   PRIPRAVNIK

1/01 Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno, sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto rada: Banjaluka

Opis poslova i radnih zadataka

Pripravnik će obavlјati poslove s cilјem osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva od jedne (1) godine u svrhu polaganja stručnog upravnog ispita.

II  UVJETI ZA PRIJEM 

1. Opšti uvjeti

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–        da ima navršenih 18 godina života;

–        da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

–        da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

–         da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;

–        da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio. 

2. Posebni uvjeti

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće uvjete:

–          visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa najmanje 240 ETCS bodova;

–          da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme,

–          poznavanje rada na računaru 

III TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom, koju su svojeručno potpisali, dostaviti ovjerene kopije slјedećih dokumenata:

1)      Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;

2)      Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine  ili više, što dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice sa podacima o radnom stažu), ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji).

Ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje);

3)      Uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa;

4)      Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog opštinskog organa i ne starija od tri mjeseca).

5)      dokaz o poznavanju rada na računaru

Napomena:
Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 


PROCEDURA IZBORA:

Postupak izbora kandidata provešće Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene, podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 22.12.2021. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Bulevar Srpske vojske br 13.

78 000 Banjaluka

sa naznakom :

“Javni oglas za prijem pripravnika visoke stručne spreme 
u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine – NE OTVARAJ”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.
Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.    

Prijave na javni oglas je moguće predati preporučeno poštom najkasnije do 22.12.2021. godine.

Prijave pristigle nakon navedenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

ads.gov.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.