Prioritetne akcije za donosioce odluka u Evropi

POZIV U IME ROMSKE DJECE KOJA ŽIVE NA MARGINAMA

Za vrijeme pandemije i globalne zdravstvene krize, važno je sjetiti se najranjivijih i često nevidljivih – romske djece i njihovih porodica koje žive na marginama društva u iznimno nepovoljnim uslovima.

Romska populacija je najbrojnija manjina u Evropi i procjenjuje se da je čini 10-12 miliona osoba, od kojih su 80% djeca i porodice koja žive u siromaštvu, bez adekvatnog stambenog prostora, u prenatrpanim i nezdravim formalnim naseljima ili opasnim neformalnim naseljima, od kojih mnoga nemaju pristup električnoj energiji, tekućoj i pitkoj vodi, te kanalizaciji. Na njihove živote utječu prisilne deložacije, slab pristup osnovnim obrazovnim i zdravstvenim uslugama, te uslugama socijalne pomoći, kao i rastuća diskriminacija, segregacija i isključivanje.
Izbijanje pandemije COVID-19 je donijelo novi izazov povrh onih već postojećih i dugotrajnih, pogoršavajući tešku situaciju u kojoj žive mnoge romske zajednice.
REYN, zajednica stručnjaka i profesionalaca iz oblasti ranog djetinjstva koji promoviraju dobrobit i holistički razvoj romske djece tokom njihovih ranih godina, smatra da je neophodno hitno da se skrene pažnja na onu djecu i porodice koji su obično zanemareni, ili budu vidljivi samo onda kad su žrtve diskriminatornih napada ili žrtvena janjad da bi se opravdale vanredne mjere i mjere protivne ljudskim pravima. Nažalost, takve smo slučajeve nedavno mogli vidjeti na različitim medijskim kanalima širom Evrope.

Znajući kakav dugoročni utjecaj rane godine imaju na zdravlje i dobrobit svakog pojedinca tokom čitavog njegovog života, zabrinuti smo zbog kratkoročnog i dugoročnog utjecaja koji će kriza uslijed COVID-19 imati na romsku djecu koja žive na marginama. Apelujemo na evropske i državne vođe da se pobrinu za obezbjeđivanje uslova tako da svako dijete bude zaštićeno i podržano u svim aspektima.

NAUKA O RANOM DJETINJSTVU NAM KAŽE DA:
• Prve godine života postavljaju temelje za uspjeh u odraslom dobu, te da će oni koji kasne u početku kaskati i poslije.
• Ranjiva djeca, posebno romska djeca, imaju jedinstvenu priliku da prevaziđu diskriminaciju i društvenu nepravdu kada im se pruži prilika da dosegnu svoj puni potencijal i da uspiju u poticajnom okruženju.
• Osnaživanje romskih roditelja je ključno za izgradnju pozitivnih roditeljskih praksi, sigurne povezanosti i održive podrške dječijem razvoju.
• Stručnjaci za rani razvoj igraju ključnu ulogu u premošćivanju prepreka koje sprječavaju uključivanje i učešće romske djece i njihovih porodica u inkluzivno okruženje.
• Odnosi puni povjerenja između porodica i stručnjaka za rani razvoj su osnova za uspješne intervencije usmjerene na romske porodice.
• Potrebno je da se usvoje univerzalni, holistički, intersektoralni i integralni pristupi pri rješavanju višestrukih problema s kojima se susreću romska djeca i njihovi roditelji.

ZA RANO DJETINJSTVO (REYN) AKTIVNE U 11 EVROPSKIH ZEMALJA:

Otežano snabdijevanje hranom s kojim se susreću romske porodice koje žive na marginama predstavlja stanje ekstremne i neposredne hitnosti. Pravila o fizičkoj distanci koja su usvojile nacionalne vlade su obustavile tradicionalne poslove koje obavljaju mnogi Romi, jer se od njih traži da ostanu kod kuće. Zbog gubitka dohotka, snadbijevanja hranom, u pitanje je dovedena zdrava prehrana, što ima negativne posljedice, osobito po najmlađu djecu. Povrh toga, prekid u pohađanju škole je prouzrokovao da mnoga romska djeca izgube jedan cjeloviti obrok dnevno.

Zdravlje romske djece i roditelja je pod ozbiljnim rizikom uslijed životnih uslova, manjka adekvatnih informacija o mjerama zaštite i prevencije, te zbog financijski nepristupačne zdravstvene skrbi i medicinskih potrepština.

Dok evropske vlade zahtijevaju od građana da ostanu kod kuće, romskim porodicama koje nemaju mjesto koje mogu zvati „domom“ je taj zahtjev skoro nemoguće ispuniti. Neadekvatno stanovanje općenito, a posebno sada, ima veliki negativni utjecaj na najmlađe, dovodeći njihovo zdravlje, sigurnost te zaštitu u rizik.

Online škola i programi školovanja kod kuće nisu uzeli u obzir činjenicu da većina romske djece nema pristup električnoj energiji, internet komunikaciji i elektronskim uređajima. Čak i kad se to obezbijedi, u mnogim slučajevima roditelji nisu dovoljno informatički pismeni da bi podržali svoju djecu u procesu učenja na daljinu. Do sada je zabilježen direktan utjecaj na njihova školska postignuća, a predviđaju se i visoke stope ispisa iz škole ukoliko se ne usvoje mjere koje bi popunile obrazovnu prazninu do koje je došlo zbog izolacije.

Okruženje za učenje kod kuće i odgovorna skrb su postali čak i bitniji sada kada su djeca kod kuće s roditeljima. Ogromne poteškoće imaju roditelji koji imaju limitirane roditeljske kompetencije, i to utječu na njihovu sposobnost da brinu o svojoj djeci na odgovarajući način.

POZIVAMO EVROPSKU KOMISIJU I DRUGE EVROPSKE INSTITUCIJE DA:
→ U sve glavne programe oporavka uključe mjere koje će eksplicitno tretirati izazove s kojima se susreću ranjiva djeca i porodice, uključujući Rome, u cilju osiguravanja da prava, usluge i dobra dođu do svih građana EU.
→ Učine usvajanje strategija za inkluziju Roma donesenih nakon 2020. najvišim prioritetom na dnevnom redu, bez zadrške i odgađanja.
→ Stupe na snagu mehanizmi EU Garancije za djecu da bi se ublažio porast ekstremnog siromaštva s kojim se susreću djeca u Evropi, uključujući romsku djecu.
→ Borba protiv anticiganizma bude preduslov za sve intervencije.
POZIVAMO VLASTI DA DJELUJU SADA:
→ Obezbjeđujući romskim porodicama i djeci pristup osnovnoj infrastrukturi poput tekuće i pitke vode i kanalizacije, garantujući adekvatne higijensko-sanitarne i zdravstvene uslove unutar formalnih i neformalnih naselja.
→ Osiguravajući podjelu medicinskih materijala, poput zaštitnih maski i rukavica u romskim zajednicama kao i adekvatne informacije o mjerama prevencije.
→ Pripremajući adekvatne, pravovremene i nediskriminatorne planove zdravstvenih intervencija koji će spriječiti širenje COVID-19 unutar romskih naselja u slučaju potvrđene zaraze virusom.
→ Podržavajući romske porodice s djecom kroz podjelu neophodnih osnovnih potrepština, paketa hrane, te obrazovnih materijala koji bi mogli garantovati adekvatnu prehranu i prilike za rano učenje.
→ Poboljšavajući pristup romskoj djeci programima obrazovanja kod kuće i njihovo pohađanje kroz obezbjeđivanje električne energije, internet veze, elektronskih uređaja, alternativnih iskustava e-učenja, i obrazovne podrške da bi se osiguralo da ne zaostanu za vršnjacima.
→ Planirajući akcije usmjerene na premošćivanje obrazovnih praznina, poput pružanja prioritetnog pristupa obrazovnim uslugama romskoj djeci tokom „druge faze“.
→ Osiguravajući da romske porodice koje žive u ekstremnom siromaštvu i udaljenim područjima imaju pristup zvaničnim informacijama o restriktivnim mjerama na snazi.
→ Osiguravajući pristup mjerama socijalne zaštite za veči broj porodica koje su socio-ekonomski u riziku, kao i neodložno planiranje mjera i programa socio-ekonomskog oporavka za najranjivije porodice kako bi se preveniralo njihovo dalje siromašenje koje utiče na brigu o djeci

→ Osiguravajući pristup zdravstvenim i servisima mentalnog zdravlja za roditelje i djecu u riziku kako bi se osigurala adekvatna zaštita djece od nasilja, zloupotrebe i drugih negativnih roditeljskih ponašanja koja su u porastu kao posljedica restrikcija koje je donijela pandemija.
→Uključiti i osnažiti kapacitete same romske zajednice da se zalažu za ostvarivanje svojih prava, kao i da pružaju različite vrste podrške članovima unutar same zajednice.
→Uspostavljajući različite programe edukativne i psihosocijalne podrške unutar romskih zajednica.
→Garantirajući da preraspodjela budžeta i resursa ne utječe na one koji su namijenjeni ranjivoj djeci i porodicama.
→ Zaustave porast govora mržnje protiv romskih zajednica, što se manifestiralo usvajanjem diskriminatornih mjera u mnogim Evropskim zemljama, ugrožavajući sigurnost i zaštitu mnoge djece i porodica Roma .

UKOLIKO SVI DANAS UDRUŽIMO SNAGE DA ODGOVORIMO NA POTREBE NAJRANJIVIJE ROMSKE DJECE I NJIHOVIH PORODICA, SUTRA ĆEMO IZGRADITI INKLUZIVNIJE I PRAVIČNIJE DRUŠTVO!

ORGANIZACIJE OSNIVAČICE NACIONALNIH MREŽA PODRŠKE ROMSKOJ DJECI (REYN):
VBJK – organizacija osnivačica REYN Belgije
Kali Sara – organizacija osnivačica REYN Bosne i Hercegovine
Zaklada za društvena postignuća – organizacija osnivačica REYN Bugarske
Pučko otvoreno učilište Korak po korak– organizacija osnivačica REYN Hrvatske
Partneri Mađarska – organizacija osnivačica REYN Mađarske
Associazione 21 luglio Onlus – organizacija osnivačica REYN Italije
Kosovski obrazovni centar – organizacija osnivačica REYN Kosova
Asocijacija pedagoških asistenata Srbije – organizacija osnivačica REYN Srbije
Centar za kvalitetu u odgoju i obrazovanju Korak po korak – organizacija osnivačica REYN Slovenije
Širom otvorena škola – organizacija osnivačica REYN Slovačke
Transkarpatska regionalna dobrotvorna fondacija “Blago”
– organizacija osnivačica REYN Ukrajine

PARTNERI :
Eurochild
Fond za obrazovanje Roma
Evropski savez za javno zdravstvo
PARTNERI REYN MREŽE U BIH KOJE SU PODRŽALE POZIV:
Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine
UNICEF BIH
WORLD VISION BIH
Centar za obrazovne inicijative STEP BY STEP BIH
SAVE THE CHILDREN ZA SJEVEROZAPADNI BALKAN
CENTARA ZA ZASTUPANJE GRAĐANSKIH INTERESA Centar za građansku suradnju (Center for Civic Cooperation) Livno NVO Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Brod

Udruženje građana “Srce na dlanu” Banja Luka Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Unsko-sanskog kantona IN fondacija, fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih Banja Luka Hope and Homes for Children, Sarajevo UG Pomozimo djeci, Banja Luka Udruženje Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) Banja Luka
Udruženje Roma „EURO ROM“, Tuzla
Asocijacija za razvoj LEDA, Zenica
Romski informativni centar, Gradiška
Savez NVO Roma Republike Srpske
Udruženje Roma, Gradiška Udruženje žena Romkinja “Ternipe Romano”, Prijedor Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ Bijeljina
Udruženje „Klub Mladih Roma“, Tuzla
Udruženje „Romska djevojka – Romani Ćej“, Prnjavor
Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“, Tuzla
Centar za podršku Roma „Romalen“, Kakanj
UG omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj“, Visoko
JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“, Bijeljina

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.