Kažite svoje mišljenje u pripremi IPA III!

KONSULTACIJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PRIPREMI INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III)

Šta je IPA III

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) je instrument finansiranja Evropske unije (EU) kojim EU podržava reforme u regiji proširenja koje uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku. IPA fondovi jačaju kapacitete korisnika tokom procesa pristupanja, što rezultira progresivnim, pozitivnim kretanjima u različitim sektorima kao što su javna uprava, vladavina zakona, održiva ekonomija, poljoprivreda i ruralni razvoj. Za period 2007-2013, IPA je imala budžet od oko 11,5 milijardi EUR; njen nasljednik, IPA II, temeljio se na rezultatima koji su već postignuti izdvajanjem 11,7 milijardi eura za razdoblje 2014-2020. IPA III će naslijediti IPA II i započet će 2021. godine za naredni budžetski ciklus EU do 2027. godine. Trenutno Evropska komisija radi na pripremi IPA III na temelju lekcija naučenih tokom provedbe IPA-e i IPA II, te se savjetuje sa relevantnim dionicima, uključujući organizacije civilnog društva. Takva savjetovanja temelje se na prijedlogu Evropske komisije za IPA III uredbu koja je objavljena 14. juna 2018. godine (pogledajte: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-pre-accession-regulation_en.pdf). Konsultacije ne utiču na konačnu uredbu koja će biti usvojena tokom narednih trialoga sa Vijećem i Evropskim parlamentom. Više informacija o IPA dostupno je ovdje https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en

Zašto bi OCD-i trebali učestvovati u IPA III savjetovanju?

Provedba većine ključnih procesa reformi na zapadnom Balkanu i u Turskoj podržana je kroz IPA fondove. Civilno društvo je aktivno na svim poljima i ima svakodnevno iskustvo sa načinom na koji se IPA sredstva koriste u korist procesa reforme. To znači da OCD-i imaju direktno znanje i iskustvo o tome kako IPA fondovi mijenjaju svakodnevni život građana i koje su lekcije naučene kako bi se poboljšalo programiranje i upravljanje IPA fondovima.

Jedan od ključnih programa koji finansira aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u programskim periodima 2007-2013 i 2014-2020 je Instrument za civilno društvo (CSF). Tokom tekućeg programskog razdoblja 2014-2020. sredstva IPA-e od približno 340 miliona eura su usmjerena putem CSF-a, a trenutno je podržano više od 200 projekata širom regije proširenja. Organizacije civilnog društva koje provode akcije u okviru CSF-a imaju direktno iskustvo u upravljanju i apsorpciji IPA sredstava. To znači da su OCD-ovi direktni izvršitelji EU fondova i stoga imaju iskustva iz primjene IPA-e iz perspektive programiranja, upravljanja, izvještavanja i evaluacije.

Učešće u savjetovanju o IPA III omogućava organizacijama civilnog društva da podijele svoja mišljenja o tome kako javne institucije na centralnom i lokalnom nivou provode IPA fondove u svojim područjima rada. Civilno društvo također može doprinijeti svojim znanjem i praktičnim iskustvom u upravljanju IPA projektima za poboljšanje efikasnosti u korištenju IPA sredstava u sljedećem budžetskom ciklusu EU-a.

*: Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s UNSCR-om 1244/1999 i s mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o neovisnosti Kosova. 

Načini uključivanja

1. Informišite se da bi razumjeli trenutni proces pripreme za IPA III gledanjem videa s prezentacijom o IPA III.

2. Podijelite informacije i razgovarajte o naučenim lekcijama

Napomena da je dokument u prilogu neslužbeni prevod koji je pripremljen da bi vam se olakšalo razumijevanje dokumenta, molimo vas da pogledate link http://tacso.eu/have-your-say-in-preparing-ipa-iii/ gdje se nalazi službena verzija.

3. Učestvujte u savjetovanju slanjem komentara ili odgovora na sljedeća pitanja EU TACSO 3 na adresu Welcome@tacso.eu do ponedjeljka, 9. marta 2020. godine.

Mislite li da u predloženoj strukturi programskog okvira nedostaju tematski prioriteti ili drugi važni elementi?

Imate li neke konkretne prijedloge u vezi sa postupkom pripreme strateškog odgovora od strane korisnika IPA III?

Imate li konkretne prijedloge u vezi s tim kako se podrška civilnog društva odražava u programskom okviru?

Imate li još neki komentar ili prijedlog?

Vaše komentare, sugestije, odgovore bi trebali poslati na engleskom jeziku, ali ako vam treba prevod – pošaljite ih na adresu TACSO Nacionalnog koordinatora u BiH koji će ih prevesti za vas. Ako vam treba prevod – pišite na email adresu TACSO-BA@tacso.eu

Ovu aktivnost usko koordinira TACSO BiH sa Resursnim centrom za BiH civilno društvo u EU integracijama.

4. Pitanja koja imate o IPA III možete poslati na adresu: NEAR-IPA@ec.europa.eu

Hvala vam na posvećenosti!

1 komentar

  • Javljam Vam se ispred udruženja slijepih i slabovidnih osoba Bužim i podržavamo Vaše planove i aktivnosti,voljni smo uzeti učešće kad god budemo bili u mogućnosti

    Predsjednik udruženja

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.