Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Na osnovu Programa o vrstama , kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede u Gradu Cazin br: 01/GN-20-3495/20 od 23.03.2020 god. a u sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Cazin i humanitarne organizacije „Muslim Aid“, broj: 101/20, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „Muslim Aid“ 40 %, Grad Cazin 40 % i vlastitog učešća korisnika 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području grada Cazin, Gradonačelnik raspisuje:

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja

Grad Cazin raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za plastenika od 100 m2. Svakom korisniku dodjeljuje se plastenik od 100 m2 s dodatnom opremom a sve u cilju proširenja plasteničke proizvodnje.

Nabavka plastenika i potrebne opreme subvencionirat će se kroz humanitarnu organizaciju „Muslim Aid“ 40% i maksimalno 40 % od ukupne vrijednosti plastenika i opreme po korisniku od strane Grada Cazin, i to najviše za 20 korisnika

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja grada Cazin koji ne posjeduju plastenik a žele pokrenuti plasateničku proizvodnju na zemljištu u neposrednoj blizini stambenog objekta.

Svi oni koji su ostvarili pravo po ovom osnovu u prethode tri godina kroz projekte kao i donacije koje je realizovao Grad Cazin u saradnji sa humanitarnim i drugim organizacijama ili putem viših nivoa vlasti, ne mogu izvršiti prijavu po ovom javnom pozivu.

II USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

1. OPĆI USLOVI:

– Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,

– Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata u nadležnoj Gradskoj službi, ili da dostavi ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata u roku od 5 dana od dana objave rang liste

– Da subvencionira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM),

2. POSEBNI USLOVI:

– broj članova zajedničkog domaćinstva,

– broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,

– broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,

– samohrani roditelji

– mlade osobe starosne dobi do 40 godina

– prirodni uslovi (smještaj plastenika)

– socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i sl.)

– Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati žene, demobilisani borci, članovi porodice šehida, i poginulih boraca, i RVI.

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.Prijavni obrazac-zahtjev

2.Ovjerena kućna lista,

3.Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od nadležnog Biroa za zapošljavanje

4.Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji Uvjerenje Porezne uprave,

5.Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdana od banke),

6.Potvrda o upisu u RPG i RK

7.Ovjerena izjava da će se upisati u registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata u roku od pet dana od dana objave rang liste (kandidati koji nisu upisani u RPG i RK).

8.Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ne posjeduje plastenik

9.Ovjerena izjava da će korisnik plastenik i opremu zadržati najmanje 3 godine od dana potpisivanja Ugovora,

10.Ovjerena izjava da će sufinancirati sa 20% od nabavne cijene plastenika i opreme (547,80 KM)

11.Ovjerena izjava da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

12.Dokaz da je osoba mlađa od 40 godina (rodni list)

13.Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu),

14.Dokaz da u svome domaćinstvu ima dijete sa invaliditetom (potrebna dokumentacija).

15.Dokaz da je podnosilac zahtjeva pripadnik jedne od boračkih kategorija (demobilisani borac, član porodice šehida i poginulih boraca i RVI),..

III PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika i dodatne opreme imenuje Gradonačelnik.

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je slijedeći:

Objava Javnog poziva, pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

Konačnu rang listu kandidata Komisija dostavlja Službi za poljoprivredu.

Rang lista odabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Cazin.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na plastenika i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Grada Cazina ili službenoj web stranici Grada, te zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Grada Cazina sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika i potrebne opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 10 kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Grada Cazina.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu Grada Cazina svakim radnim danom od 09,00-13,00 sati na kontakt telefon: 037/515-351

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje. Javni poziv ostaje otvoren do 29.05.2020.godine

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.