REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar: AKTUELNA PITANJA I DILEME U RADNO – PRAVNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

Banja Luka, 06.03.2018. godine, Hotel „Bosna“
Početak seminara u 09:30 h

Radno – pravno zakonodavstvo je osjetljivo pravno područje koje zahtijeva veliku pažnju u svojoj primjeni. Zakon o radu, iako temeljni zakon radnog prava, ne može odraziti svu lepezu radnih odnosa koja se pojavljuje u svakodnevnici, te upravo iz tog razloga poslodavci se često susreću sa različitim problemima, dilemama i pitanjima kako ispravno primijeniti pojedina zakonska rješenja. Ovaj seminar će biti posvećen upravo različitim aktuelnim pitanjima i dilemama iz radno – pravnog zakonodavstva, s ciljem ujednačavanja postupanja poslodavaca, radnika, sindikata, advokata i dr.

U prvom dijelu seminara govorit će se o personalnom dosijeu radnika, kao i o zaštiti ličnih podataka radnika, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također, u ovom dijelu seminara obradit će se i problematika disciplinskog postupka, odnosno načina njegovog utvrđivanja, kao i o praktičnim problemima u vođenju evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

U sljedećoj tematskoj cjelini biće riječi o Otkazu ugovora o radu u skladu sa opštim i posebnim propisima, s akcentom na radno-pravnu zaštitu (internu i eksternu) radnika, ali i poslodavaca u slučaju otkaza ugovora o radu.

U dijelu Aktuelnosti vidjet ćemo šta nam donosi Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, posebno imajući u vidu obaveze poslodavaca u implemenatciji ovog zakona. U nastavku će biti riječi o pravilniku o radu i kolektivnom ugovoru kod poslodavca, njihovom sadržaju, postupku donošenja i dr., kao i o godišnjim odmorima, odnosno o najčešćim pitanjima i dilemama u vezi sa pravom i korištenjem godišnjih odmora u različitim situacijama.

Također, jedno od najaktuelnijih pitanja jeste pitanje kolektivnih ugovora, o čemu će biti riječi u ovom bloku seminara.

SADRŽAJ SEMINARA:

Evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

 • Praktični problemi u primjeni Pravilnika o vođenju evidencije o prisustvu radnika na radu i odsustvima
 • Matična evidencija nastavnika
 • Podaci o radnicima i drugim licima angažovanim na radu
 • Način vođenja matične evidencije – elektronski ili obliku knjige?
 • Povezivanje “stare” i “nove” matične evidencije radnika
 • Način evidentiranja ugovora o radu na određeno vrijeme u matičnoj evidenciji
 • Vođenje evidencije o radnom vremenu u javnom sektoru

Disciplinski postupak

 • Disciplinski postupak prema Zakonu o radu
 • Disciplinski postupak u javnim preduzećima
 • Obaveza donošenja akta o disciplinskom postupku u javnim preduzećima
 • Osnovni sadržaj akta o disciplinskom postupku
 • Organi odlučivanja o disciplinskoj sankciji
 • Pravni lijek i organ odlučivanja o pravnom lijeku

Otkaz ugovora o radu u skladu sa opštim i posebnim propisima

 • Zakonske odredbe o otkazu ugovora o radu
 • Razlozi za otkaz:
  • teža povreda radne obaveze
  • ponovljena lakše povrede radne obaveze
  • zbrinjavanje viška zaposlenih
 • Pravni lijekovi:
  • prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
  • poslodavac kao drugostepeni organ
  • postupak po pravnom lijeku
 • Načini osporavanja otkaza ugovora o radu
  • individualni i kolektivni radni sporovi
 • Postupanje i dokazivanje u slučaju otkaza ugovora o radu zbog:
  • neostvarivanja ugovorenih normi (učinka)
  • neadekvatne kompetencije radnika
  • neodgovornog ponašanja
  • neprihvatanja izmjene radnog mjesta (otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu)
 • Ulaganje zahtjeva, zaštita prava i podnošenje tužbe
 • Prekluzivni i zastarni rokovi za podnošenje zahtjeva za tužbu
 • Žalba protiv presude i revizija u radnim sporovima
 • Pravo na nadoknadu u slučaju nezakonitog otkaza:
  • odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa
  • isplata plaće i naknada štete
  • povrat na posao i dr.
 • Teret dokazivanja

Pitanja i odgovori

Aktuelnosti:

Zaštita prava prijavioca korupcije

 • Odnos Zakona o radu i Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
 • Štetne posljedice za prijavioca
 • Obaveze poslodavca u pogledu primjene Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
 • Uputstvo  o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju
 • Prava radnika – prijavioca korupcije
 • Sudska zaštita
 • Odnos sa zaštitom prava radnika prema Zakonu o radu

Personalni dosije radnika

 • Šta je personalni dosije radnika?
 • Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac
 • Utvrđivanje procedura za upravljanje informacijama o radnicima
 • Obaveze poslodavca kod obrade i kontrolora ličnih podataka radnika
 • Zaštita personalnih dokumenata radnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
 • Čuvanje podataka radnika.
 • Upotreba različitih tehnologija za nadzor radnika (videonadzor i sl.)

Opšti akt poslodavca

Pravilnik o radu

 • Pojam i sadržaj pravilnika o radu
 • Postupak donošenja
 • Izmjene i dopune pravilnika o radu

Kolektivni ugovor kod poslodavca

 • Pojam i sadržaj kolektivnog ugovora
 • Pregovaranje po fazama
 • Postupak donošenja i period važenja
 • Izmjene i dopune kolektivnog ugovora kod poslodavca

Odnos pravilnika o radu i kolektivnog ugovora

Godišnji odmori

 • Priprema i donošenje Plana godišnjih odmora za 2018. godinu
 • Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom
 • Mogućnost isplate naknade za neiskorišteni GO
 • Prava radnika u slučaju prekida GO od strane poslodavca
 • Pravo na regres za godišnji odmor
 • Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod prethodnog poslodavca
 • Godišnji odmor i porodiljsko odsustvo
 • Godišnji odmor državnih službenika i namještenika

PREDAVAČI:
Radmila Puzić, inspektor rada
Dejan Rakić, advokat
Danijela Radonić, dipl. iur.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Svima onima  koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije u ovoj oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

145,00 KM po jednom učesniku

135,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

125,00 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal:
 • Priručnik: Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu Republike Srpske
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca: Prijavni obrzac – Radni odnosi – Banja Luka – Mart 2018

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

ü  Odmori i odsustva u radnopravnom zakonodavstvu RS – 30 KM

ü  Priručnik o implementaciji Zakona o radu RS sa modelima akata – 25 KM (CD verzija).

 

U cijenu priručnik su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

 

Ostavite komentar

unesite broj *