JAVNI KONKURS – Agencija za državnu upravu RS

J A V N I K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

I – 1. Republički pedagoški zavod

1.1. Inspektor – prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu

Područna kancelarija Prijedor 1 izvršilac

1.2. Inspektor – prosvjetni savjetnik za opštu organizaciju u srednjim

stručnim i tehničkim školama

Područna kancelarija Foča 1 izvršilac

2 Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite

2.1. Stručni savjetnik 1 izvršilac

3 Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

3.1. Pomoćnik direktora za pružanje besplatne pravne pomoći

Sjedište u Trebinju 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

Obavlja neposredni uvid u primjenu i realizaciju nastavnog plana i programa; vrši uvid u rad i realizaciju rada škole; rad nastavnika i direktora; vrši neposredni uvid u način izvođenja nastave; provođenje ispita i drugih oblika vaspitno obrazovnog rada; pruža savjetodavno instrutivnu pomoć nastavnicima i direktoru; vrši uvid u održavanje školskog prostora i predlaže ministru i nadležnim organima mjere za unapređenje vaspitno obrazovnog rada, te mjere za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u vaspitno obrazovnom procesu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Obavlja neposredni uvid u primjenu i realizaciju godišnjeg programa rada srednje stručne i tehničke škole i direktora; vrši uvid u rad i organizaciju rada srednje stručne i tehničke škole; rad direktora; pruža savjetodavno instruktivnu pomoć direktoru; vrši uvid u održavanje školskog prostora i predlaže ministru i nadležnim organima mjere za unapređenje rada direktora: predlaže ministru mjere za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u radu škole; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora i direktora. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik III kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Obavlja najsloženije poslove iz oblasti boračko invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, oblasti rada i zapošljavanja, penzijsko invalidskog osiguranja i drugih poslova utvrđenih djelokrugom rada Miniszarstva. Izrađuje analitičke izvještaje, kratkoročne i dugoročne planove i programe Ministarstva; učestvuje u pripremi i donošenju novih, odnosno izmjenama i dopunama postojećih propisa iz nadležnosti Ministarstva; obavlja i druge poslove po nalogu munistra; zadužen je za uspostavljanje, sprovođenje finansijskog upraljanja i kontrole i metodologija za sprovođenje plana koje donosi ministar; zajedno sa šefom Kabineta obavlja sve protokolarne aktivnosti oko obilježavanja značajnih istorijskih događaja koje organizuje Odbor za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova Republike Srpske.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik IV kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Rukovodi radom Sektora i organizuje rad organizacione jedinice; prati propise koji se odnose na djelokrug rada Centra i daje stručna objašnjenja u pogledu promjene propisa; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Sektora; obavlja stručne poslove i zastupa fizičksa lica koja stiču status korisnika besplatne pravne pomoći u postupcima koji se vode pred sudovima i drugim organima; odlučuje o dodjeli besplatne pravne pomoći; pruža pravne savjete i pomoć pri popunjavanju formulara; predlaže plan rada Sektora; određuje i vrši kontrolu rada stručnih savjetnika; obavlja i druge poslove po nalogu direktora. Za svoj rad odgovara direktoru Centra.

Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik II kategorije
III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
da je stariji od osamnaest (18) godina;
da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; filozofski, smjer pedagogija ili pedagogija i psihologija ili učiteljski fakutet, smjer za razrednu nastavu; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; filozofski, filološki, pravni, ekonomski fakultet, fakultet za poslovni inženjering i menadžment, prirodno matematički, mašinski, elektrotehnički, defektološki, pedagoški fakultet, fakultet političkih nauka, ili fakultet za fizičko vaspitanje i sport; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; položen stručni ispit za obavljanje vaspitno obrazovnog rada; poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet ili drugi fakutet pravnog smjera, fakultet narodne odbrane, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera; stručni ispit za rad u republičkim organima uprave; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet; položen pravosudni ispit; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja od toga najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita; poznavanje rada na računaru

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 i 5/17);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;

g) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada za radna mjesta označena pod brojem 1.1. i 1.2.;

d) uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

– diplome o završenoj školskoj spremi;

– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;

– uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;

– uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;

– uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno obrazovnog rada za radna mjesta označena pod brojem 1.1. i 1.2.;

– uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu za radno mjesto označeno pod brojem 3.1.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine

Izvor: http://berzarada.ba

Ostavite komentar

unesite broj *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.